• Sinds 1 maart kun je de belastingaangifte over 2019 indienen: dat geldt ook voor ondernemers.
  • Ondernemers mogen puur zakelijke kosten in mindering brengen op de winst, zoals verzekeringspremies of briefpapier met bedrijfslogo.
  • Voor zakenlunches en -diners mag je 80 procent van de kosten aftrekken.
  • Voor de aftrek van kosten voor een kantoor aan huis en werkkleding, gelden strenge regels.
  • Voor ondernemers is de zelfstandigenaftrek van 7.280 euro interessant. Je moet wel voldoen aan het urencriterium.

De belastingaangifte kan je ook als zelfstandig ondernemer de nodige fiscale voordelen opleveren. Voor ondernemers vormt de ondernemersaftrek, waaronder de zelfstandigenaftrek, een belangrijke aftrekpost. Ook voor investeringen zijn er veel aftrekmogelijkheden, maar de regels zijn soms erg ingewikkeld.

In dit laatste deel van de serie van Business Insider over de aangifte voor de inkomstenbelasting over 2019 zetten we de belangrijkste aftrekposten voor ondernemers op een  rij.


Zelfstandig ondernemer: kortingen op de belasting via ondernemersaftrek

Wie door de Belastingdienst wordt erkend als zelfstandig ondernemer, komt in aanmerking voor de zogeheten ondernemersaftrek. Je mag dan een bepaald bedrag aftrekken van de winst.

Onder deze aftrekpost vallen diverse deelposten: de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en de (eenmalig op te voeren) stakingsaftrek.

… de zelfstandigenaftrek

Het kabinet heeft dit jaar het mes gezet in de zelfstandigenaftrek, maar daar heb je bij je aangifte over 2019 nog geen last van. De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag: 7.280 euro. Heb je begin 2019 de AOW-leeftijd bereikt, dan is dat de helft.

Let wel: de aftrek mag niet hoger zijn dan de winst (vóór de ondernemersaftrek), behalve als je in aanmerking komt voor de startersaftrek.

... de startersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Startende ondernemers die recht hebben op zelfstandigenaftrek kunnen nog 2.123 euro extra van hun winst aftrekken. Je mag hier maximaal drie keer in de eerste vijf jaar van je onderneming gebruik van maken.

Wie in aanmerking komt voor de startersaftrek, heeft recht op het volledige bedrag van de zelfstandigenaftrek.

... en de meewerkaftrek

Werkt je fiscaal partner minimaal 525 uur per jaar onbetaald mee aan het bedrijf of krijgt hij/zij hiervoor slechts een kleine vergoeding (maximaal 5.000 euro per jaar), dan mag je gebruik maken van de meewerkaftrek. De hoogte hiervan hangt af van het aantal meegewerkte uren. Je mag maximaal 4 procent van de winst aftrekken.

De vergoeding die je eventueel aan je partner betaalt is voor jou niet aftrekbaar.


Zelfstandig ondernemer: let op het urencriterium

Voor sommige van de bovengenoemde aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, geldt wel het zogeheten urencriterium. Dat betekent dat je in het betreffende jaar minimaal 1.225 uur aan je bedrijf moet hebben besteed. Ook moet je meer tijd aan je eigen onderneming hebben besteed dan aan andere werkzaamheden, bijvoorbeeld voor een baas.

Die 1.225 uur geldt voor iedereen, ook als je pas in de loop van 2019 voor jezelf bent begonnen. Wel mag je de tijd die je al aan in je onderneming hebt gestoken vóór je je aanmeldde als ondernemer meetellen. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een bedrijfsplan, inwinnen van fiscaal advies en de bouw van je website.

Voor het urencriterium tellen alle uren die je aan je bedrijf besteedt mee. Dus ook de uren die je heb gestoken in factureren, ritjes naar de klant en het ordenen van je administratie.


MKB-winstvrijstelling

Verder is er nog de MKB-winstvrijstelling, bedoeld voor alle kleine ondernemers. Deze bedraagt 14 procent van de winst (na aftrek van de ondernemersaftrek).

De MKB-winstvrijstelling zorgt ervoor dat je belastbare winst lager uitpakt, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Draai je verlies, dan pakt deze regeling echter nadelig uit, omdat je fiscale verlies erdoor wordt verkleind.

Aftrek voor investeringen

Een andere mogelijk interessante aftrekpost is de investeringsaftrek: een bedrag dat je mag aftrekken van de winst als je hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Er zijn drie smaken: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek.

... zoals de KIA

De KIA is het meest bekend. Deze is bedoeld voor ondernemers die vorig jaar in totaal tussen de 2.301 euro en 318.449 euro hebben geïnvesteerd. De hoogte van deze aftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag en bedraagt maximaal 28 procent (voor investeringen tussen 2.301 euro en 57.321 euro).

Let wel op: bedrijfsmiddelen die goedkoper zijn dan 450 euro komen hier niet voor in aanmerking. Een boormachine van 130 euro mag je dus niet meenemen in de berekening, maar een professionele naaimachine van 850 euro wel.

Een ander aandachtspuntje: kun je de btw die je voor de goederen betaalt terug krijgen (omdat je deze aftrekt als voorbelasting), dan moet je voor de investeringsaftrek uitgaan van de prijs exclusief btw. Dat is logisch, want anders kun je de btw twee keer aftrekken.

Maar is de btw niet aftrekbaar, omdat je omzet niet is belast met btw, dan mag je wel het bedrag inclusief btw nemen.

Daarnaast gelden er nog andere beperkingen. Zo vallen bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur erbuiten. Ook met investeringen waarbij je een verplichting aangaat bij een familielid of huisgenoot heb je pech. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van een machine van je broer.

... en de EIA

De energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie te stimuleren. Naast de afschrijving mag je van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Over 2019 (en ook 2020) mag je 45 procent van de investering aftrekken.

Ook hierbij komen niet alle bedrijfsmiddelen voor aftrek in aanmerking. Tweedehands goederen bijvoorbeeld zijn van de regeling uitgesloten. Je moet bovendien per bedrijfsmiddel minimaal 2.500 euro hebben uitgegeven. Het totale maximuminvesteringsbedrag is 121 miljoen euro.

Verder moet het bedrijfsmiddel op de energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan. Deze vind je hier.

Het is niet dubbel prijs: je mag niet voor hetzelfde bedrijfsmiddel zowel aanspraak mag maken op een energie-investeringsaftrek als de milieu-investeringsaftrek.

... en de MIA en VAMIL

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) richten zich op investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Met de MIA kun je 13,5 procent, 27 procent of 36 procent van het investeringsbedrag op je fiscale winst in mindering brengen. Hoeveel dat precies is, hangt af van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel dat je hebt aangeschaft.

Met de VAMIL mag je een investering op een willekeurig moment afschrijven. Door sneller af te schrijven, kun je de fiscale winst verminderen, waardoor je in dat jaar dus minder belasting hoeft betalen. Dit percentage is beperkt tot 75 procent. Vaak worden beide regelingen gecombineerd.

Ook bij de MIA geldt dat een bedrijfsmiddel minimaal 2.500 euro moet hebben gekost om in aanmerking te komen voor deze aftrek. De bovengrens bedraagt 25 miljoen euro.


Wat mag ik aftrekken bij de start van mijn bedrijf?

Alle kosten die je hebt gemaakt in de aanloop naar de start van de onderneming mag je aftrekken. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor een marktverkenning en advies.

Goederen die je al langer geleden hebt aangeschaft en voor je bedrijf gebruikt zijn daarentegen níet aftrekbaar. Je mag deze spullen echter wel bij de start van je bedrijf inbrengen tegen de dagwaarde. Ze maken dan deel uit van het ondernemingsvermogen.

Als je bijvoorbeeld twee jaar eerder een computer hebt gekocht, die inmiddels ongeveer een vijfde van de waarde is verloren, mag je deze inbrengen voor 80 procent van de prijs die jij er destijds voor hebt betaald.


Oudedagreserve: Uitstel (maar geen afstel) van betaling

Als ondernemer mag je elk jaar een deel van de winst (in 2019: 9,44 procent, met een maximum van 8.999 euro)  reserveren voor je oudedagsvoorziening. Dit betekent niet dat je ook echt geld opzij zet, maar dat je voor een deel van de winst uitstel krijgt van belastingbetaling. Hierover moet je later alsnog afrekenen met de fiscus, maar omdat dit waarschijnlijk tegen een lager tarief is (omdat je dan met pensioen bent), kan dit per saldo belastingvoordeel opleveren.

Met die oudedagreserve kun je zelf bijvoorbeeld een lijfrente aankopen. De premie is dan aftrekbaar.


Werkruimte: strenge regels

De meeste ondernemers met een kantoor aan huis kunnen de kosten hiervoor niet aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit kan namelijk alleen als de werkruimte een zelfstandig deel van de woning is. Daarmee wordt onder andere bedoeld dat de werkruimte moet beschikken over een eigen ingang en eigen voorzieningen, zoals sanitair. Ook moet je in je kantoor een belangrijk deel (90 procent) van je inkomen verdienen en dat kantoor ook voor het leeuwendeel zakelijk gebruiken.

In dat geval behoort je werkruimte in box 1 tot winst uit onderneming en niet meer tot de eigen woning. Heb je een hypotheek op het gebouw, dan moet je het gedeelte dat betrekking heeft op de werkruimte onderbrengen als schuld op de balans.

Of jouw werkruimte zich leent als aftrekpost, hangt van veel factoren af. Met deze tool kun je zien in hoeverre je de kosten van je werkruimte mag aftrekken.

Meer informatie over de fiscale regels rond een kantoor aan huis vind je in dit eerder verschenen artikel van Business Insider. En in deze serie van vier artikelen van Paul van der Kwast, onafhankelijk financieel planner.


Auto van de zaak

De regels omtrent de auto van de zaak kun je teruglezen in dit eerder verschenen artikel.


Overige kosten : briefpapier en belkosten

Andere kosten mag je aftrekken voor zover deze voor zakelijk gebruik zijn. Denk bijvoorbeeld briefpapier met het logo van je bedrijf erop, verzekeringspremies en de aankoopbon voor een printer. Dit zijn kosten die nodig zijn om je bedrijf te runnen.

... zoals werkkleding en vakliteratuur

Werkkleding mag je ook aftrekken, maar hiervoor gelden wel strenge eisen: het mag alleen gaan om kleding die zich uitsluitend voor je bedrijf leent, zoals een uniform of een overall. Kun je de kleding ook buiten je werk dragen, dan moet er een groot bedrijfslogo (minimaal 70cm2) opstaan. De nota voor een maatpak is dus niet aftrekbaar, tenzij er een enorm bedrijfslogo op staat.

Ook de kosten voor persoonlijke verzorging, zoals een bezoek aan de kapper, zijn niet aftrekbaar.

Voor tijdschriften geldt dezelfde systematiek als voor bedrijfskleding: een abonnement op een vakblad mag je wel aftrekken, maar de factuur voor een abonnement op Quest of Libelle niet.

... en telefoongesprekken

Een privételefoonabonnement is niet aftrekbaar, maar de zakelijke gesprekken die je via dat abonnement voert wel.

Een zakelijk telefoonabonnement is wel aftrekbaar, maar bel je ook privé met je zakelijke telefoon, dan mag je deze gesprekskosten niet aftrekken.

Heb je een smartphone met abonnement die je zowel zakelijk als privé gebruikt, dan mag je de abonnementskosten naar rato aftrekken. Gebruik je de telefoon bijvoorbeeld voor de helft zakelijk, dan mag je dus 50 procent van de abonnementskosten in mindering brengen op de winst.

Let op de btw

Als je de betaalde btw over zakelijke uitgaven mag aftrekken als voorbelasting, moet je voor de winstbelasting de zakelijke kosten exclusief btw nemen. Zo wordt dubbele aftrek van btw voorkomen.

Mag je geen btw aftrekken, omdat bijvoorbeeld jouw omzet is vrijgesteld van btw of omdat het gaat om een diner in een restaurant, dan hoef je geen correctie voor btw toe te passen.


Bedrijfsuitgave: afschrijven in termijnen of in één keer?

Of je de aankoopkosten van een bedrijfsmiddel in één keer mag aftrekken of moet uitsmeren over een een langere periode, hangt af van het soort aankoop en het bedrag. Ben je minder dan 450 euro kwijt of hebben de kosten betrekking op slechts één jaar, dan moet je deze in één jaar aftrekken. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij de aanschaf van pennen, vakliteratuur of onderhoudskosten van je auto.

Bij duurdere aankopen die bovendien langer dan één jaar worden gebruikt, zoals de aanschaf van een auto of een bureau, moet je de kosten gespreid aftrekken over meerdere jaren. Trek hier wel de restwaarde van af.


Diners , zakenlunches en relatiegeschenken

Voor de kosten voor zakenlunches en -diners (inclusief fooien), een bezoek aan een congres of seminar en relatiegeschenken geldt voor de inkomstenbelasting een hoge drempel van maar liefst 4.700 euro: alleen de kosten daarboven zijn volledig aftrekbaar.

Zit je onder deze drempel, dan mag je een deel van de kosten af te trekken: 80 procent van de kosten (als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting) of 73,5 procent (voor ondernemers voor de vennootschapsbelasting). Dat je niet het volledige bedrag mag aftrekken komt omdat je zelf ook privé voordeel hebt van een zakenlunch.

Voor alle zakelijke kosten die je wil aftrekken is het uiteraard van belang dat je de bonnetjes goed bewaart.


Aftrek van btw: andere regels

Hierboven is uitgelegd welke kosten je mag aftrekken voor de inkomstenbelasting. Ben je als ondernemer btw-plichtig, dan mag je ook betaalde btw aftrekken als voorbelasting in je aangifte voor de omzetbelasting. Hiervoor gelden soms andere regels.

Zo is de btw over een zakenlunch in een restaurant, een kop koffie in een café of een buffet voor het personeel in een afgehuurde ruimte niet aftrekbaar als voorbelasting.

Meer informatie over de aftrek van zakelijke kosten in je aangifte voor de omzetbelasting en veel voorkomende fouten in de aangifte vind je in dit artikel.


Dividendbetaling in box 2

Het tarief in box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang, voor ondernemers die minimaal 5 procent van de aandelen van hun bv bezitten) bedraagt 25 procent.


Lees meer over slimme aftrekposten voor de aangifte 2019: