• De belastingaangifte 2019 komt eraan: vanaf 1 maart kun je de aangifte insturen.
  • Mogelijk kun je kosten voor kinderopvang, giften en alimentatie als aftrekpost opvoeren.
  • Betaalde partneralimentatie is aftrekbaar, betaalde kinderalimentatie is niet aftrekbaar.
  • Voor giften aan goede doelen geldt een drempel van 60 euro en een maximum. Je mag wel alle giften bij elkaar optellen.

Kinderopvang, alimentatie en giften… Wie goed voor anderen zorgt, wordt hierin tegemoet gekomen door de overheid. Welke kosten kun je zoal aftrekken van je inkomstenbelasting voor 2019?

Giften aan goede doelen gelden als een interessante aftrekpost, maar hiervoor geldt wel een drempel en een maximum. Wil je je giften volledig aftrekken, dan kun je een periodieke gift overwegen.

Ben je gescheiden en betaal je partneralimentatie, dan mag je dit bedrag aftrekken van je inkomen. Betaalde kinderalimentatie is sinds enkele jaren niet meer aftrekbaar als schuld in box 3 (vermogensbelasting).

Ook eventuele advocaatkosten die je hebt betaald om de hoogte van de alimentatie vast te stellen, mag je helaas niet opvoeren als aftrekpost. Ben jij de ontvangend partij, dan mag je de kosten die je hebt gemaakt om de alimentatie te krijgen (of te houden) wél aftrekken.

We lopen de fiscale aftrekposten voor familiezaken langs in deel 3 van de jaarlijkse serie van Business Insider over de belastingaangifte.


Partneralimentatie: aftrek bij de aangifte 2019

Je betaalt partneralimentatie

Ben je gescheiden of uit elkaar gegaan, dan mag je de kosten voor partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen aftrekken van je belastbare inkomen. Het is daarbij niet van belang of de regeling via de rechter of langs informele weg tot stand is gekomen, zolang deze maar door beide partijen is vastgelegd.

In bepaalde situaties is ook een afkoopsom van alimentatie aan je ex-echtgenoot aftrekbaar.

Woonde je ex-partner afgelopen jaar in het huis waarvan jij (mede)eigenaar was, dan mag je ook het eigenwoningforfait (een woonbelasting) dat jij hebt aangegeven voor (jouw deel van) het huis aftrekken als alimentatie.

Zijn jullie al langer dan twee jaar uit elkaar en ben je nog steeds mede-eigenaar van het huis? Dan moet je de waarde van jouw deel van de woning en de bijbehorende schuld aangeven in box 3 (sparen en beleggen). In dat geval is toch een deel van het bedrag van het eigenwoningforfait als alimentatie aftrekbaar.

De kosten voor een advocaat en een juridische procedure om de alimentatie vast te stellen, aan te passen of stop te zetten zijn helaas níet aftrekbaar. Dat geldt ook voor pensioenrechten die jouw pensioenfonds direct uitkeert aan je ex-partner.

Het kabinet heeft voor 2020 het mes gezet in de maximale aftrek van partneralimentatie. Maar dit is nog niet van belang voor je belastingaangifte over 2019.

Je ontvangt partnernalimentatie

Ben jij de ontvangende partij, dan mag je de kosten die je hebt gemaakt om de alimentatie of afkoopsom te krijgen (of te houden) wél aftrekken. Denk hierbij niet alleen aan het honorarium van de advocaat, maar ook aan incassokosten, telefoonkosten, reiskosten en postzegels.

De ontvangen alimentatie moet je op je aangiftebiljet opgeven als inkomen. Hieronder vallen ook ontvangen afkoopsommen van alimentatie, eigenwoningforfait of de huur die je ex-partner betaalt voor je huurwoning. Houd er wel rekening mee dat ontvangen alimentatie invloed kan hebben op eventuele toeslagen.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is fiscaal neutraal. Ontvang je kinderalimentatie, dan hoef je daarover dus geen belasting te betalen. Je hoeft dit dus niet aan te geven.

Betaalde kinderalimentatie is sinds enkele jaren niet meer aftrekbaar als schuld in box 3.

Kinderopvang

Wie zijn kind laat opvangen door een kinderdagverblijf of geregistreerde gastouder, heeft recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte van dit bedrag hangt onder andere af van je inkomen, het afgenomen aantal opvanguren en het aantal kinderen dat wordt opgevangen.

Je hebt per kind in totaal recht op maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag. Heb je meer kinderen die kinderopvang krijgen, dan ontvang je voor het kind met de meeste opvanguren de laagste vergoeding.

Voor de uurprijs geldt wel een maximum. Gaat je kind naar een kinderdagverblijf, dan bedraagt de maximale uurprijs waarover je in 2019 een tegemoetkoming kreeg 8,02 euro. Voor buitenschoolse opvang lag de grens op 6,89 euro.

Het maximale uurtarief voor gastouderopvang (zowel dagopvang als buitenschoolse opvang) bedraagt 6,15 euro. Betaal je meer dan deze maximumtarieven, dan is het bedrag boven die grens voor eigen rekening.

Opvang door een au pair valt buiten de kinderopvangtoeslag: deze kosten moet je volledig zelf betalen. Dit geldt ook voor tussenschoolse opvang en opvang door familie of vrienden.


Kindgebonden budget

Wie minderjarige kinderen heeft en onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens zit, maakt aanspraak op het kindgebonden budget. Dat is een tegemoetkoming in de kosten voor de zorg voor de kinderen.

Heb je recht op kindgebonden budget, dan word je hier doorgaans automatisch over ingeseind door de Belastingdienst. De inkomensgrens voor deze tegemoetkoming hangt af van het aantal kinderen.

Ook de hoogte van je vermogen is van belang: is dat te hoog, dan vis je achter het net. Deze vermogensgrens lag in 2019 op 114.776 euro voor ouders zonder toeslagpartner en 145.136 euro voor ouders met toeslagpartner.


Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Wie werkt en zijn baan combineert met de zorg voor jonge kinderen tot 12 jaar heeft mogelijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

Om hiervoor in aanmerking te komen gelden wel diverse voorwaarden. Zo moet je inkomen hoger zijn dan 4.993 euro per jaar. Heb je een partner, dan moet jouw inkomen lager zijn dan dat van je partner.

In 2019 is deze regeling wat versoberd. De korting over 2019 kan oplopen tot 2.835 euro. Waar je eventueel recht op hebt, kun je hier checken.


Giften aan goede doelen

Met een schenking aan een goed doel maak je niet alleen een ander blij, maar ook jezelf. Donaties zijn namelijk fiscaal aftrekbaar van je inkomen in box 1, mits het goede doel door de Belastingdienst officieel is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en je in ruil voor je gift geen tegenprestatie hebt ontvangen.

Alleen giften die hoger zijn dan één procent van je drempelinkomen, met een minimum van 60 euro zijn aftrekbaar. Elke euro daarboven mag je aftrekken. Deze drempel geldt niet voor elke donatie afzonderlijk: je mag alle giften aan goede doelen bij elkaar optellen.

Er geldt voor giften ook een bovengrens: je mag niet meer aftrekken dan 10 procent van je drempelinkomen.Van een drempel of maximum is geen sprake als je een periodieke gift doet (zie verderop).

Werk je als vrijwilliger bij een ANBI, maak je aanspraak op een vrijwilligersvergoeding, maar zie je van dit geld af, dan mag je deze gemiste vergoeding aftrekken als gift. Ook niet-gedeclareerde kosten die je als vrijwilliger voor het goede doel hebt gemaakt, mag je meetellen als gift.

Doe je een gift aan een culturele ANBI, dan mag je bij de berekening van deze aftrekpost deze gift met 25 procent verhogen, met een maximum van 1.250 euro per jaar.

Meer informatie over donaties aan goede doelen vind je in dit artikel.

Periodieke giften

Er geldt geen drempel en maximumaftrek voor periodieke giften aan een ANBI die minimaal vijf jaar worden gedaan. Deze giften moeten wel schriftelijk worden vastgelegd. Dit hoeft niet bij een notaris; een schenkingsovereenkomst volstaat ook.

Schenkingen

Heb je een schenking ontvangen en ben je hierover belasting verschuldigd, dan moet je hierover apart aangifte doen. Dat staat los van de inkomstenbelasting.

Voor schenkingen geldt een vrijstelling. De hoogte hiervan hangt af van de relatie tussen schenker. Voor bepaalde situaties (bijvoorbeeld als de opbrengst naar een eigen woning gaat) geldt een verhoogde schenkingsvrijstelling. De tarieven over 2019 vind je in dit artikel.


Erven staat los van de belastingaangifte

Ook de aangifte voor de erfbelasting staat los van de aangifte voor de inkomstenbelasting, dus daar gaan we in dit artikel niet dieper op in. Net als bij schenkingen heb je recht op een vrijstelling.

Wist je trouwens dat je de kosten voor een uitvaart of crematie mag aftrekken van de erfenis? Wel moet je van deze kosten eventuele uitkeringen van een uitvaartverzekering aftrekken.


Lees meer over slimme aftrekposten voor de aangifte 2019: