Particulieren en ondernemers kunnen sinds 1 maart de aangifte voor de inkomstenbelasting 2021 indienen. Wie daarmee aan de slag gaat, kan geld besparen door gebruik te maken van aftrekposten.

In de jaarlijkse serie over aftrekposten bij de Belastingaangifte van Business Insider zijn we eerder ingegaan op onder meer de zorg, de auto van de zaak, de belastingheffing op vermogen in box 3 en reiskosten voor werknemers.

In dit laatste deel gaan we in op aftrekposten voor ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek en andere regelingen.

Er zijn veel aftrekmogelijkheden voor ondernemers, maar je moet je wel goed in de regels verdiepen, omdat die vrij ingewikkeld zijn.

Wist je bijvoorbeeld dat je een groot deel van de kosten voor zakenlunches en -diners mag aftrekken van je inkomen, maar dat de btw hierover niet aftrekbaar is voor de omzetbelasting? En dat de kosten voor een kantoor aan huis in veel gevallen niet aftrekbaar zijn? Bekijk het overzicht hieronder.

Ondernemersaftrek

Wie door de Belastingdienst wordt erkend als ondernemer, komt in aanmerking voor de zogeheten ondernemersaftrek. Je mag dan een bepaald bedrag aftrekken van de winst.

Onder deze aftrekpost vallen diverse deelposten:

  • zelfstandigenaftrek
  • startersaftrek
  • aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
  • meewerkaftrek en
  • de (eenmalig op te voeren) stakingsaftrek.

… zoals de zelfstandigenaftrek

Elke zelfstandige ondernemer die aan bepaalde eisen (zoals het urencriterium) voldoet, mag gebruik maken van de zelfstandigenaftrek. Het kabinet is wel al jarenlang bezig om deze aftrekpost te versoberen, door het bedrag en maximale aftrekpercentage stapsgewijs te verlagen. Hierdoor wordt het netto voordeel dat ondernemers genieten elk jaar kleiner.

Over 2021 bedraagt de zelfstandigenaftrek 6.670 euro. Heb je begin vorig jaar de AOW-leeftijd bereikt, dan is dat de helft.

Heb je een inkomen boven 68.507 euro en val je dus in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting, dan is het maximale tarief voor de zelfstandigenaftrek beperkt tot 43 procent (en dus niet 49,5 procent).

Let wel: de zelfstandigenaftrek mag niet hoger zijn dan de winst (vóór de ondernemersaftrek), behalve als je in aanmerking komt voor de startersaftrek.

… en de startersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Startende ondernemers die recht hebben op zelfstandigenaftrek kunnen nog 2.123 euro extra van hun winst aftrekken. Ze mogen hier maximaal drie keer in de eerste vijf jaar van je onderneming gebruik van maken.

Wie in aanmerking komt voor de startersaftrek, heeft recht op het volledige bedrag van de zelfstandigenaftrek.

... en de stakingsaftrek

Heb je je bedrijf gestaakt, omdat het bijvoorbeeld is doorverkocht aan iemand anders, dan moet je belasting betalen over de stakingswinst. Dit bedrag mag je verminderen met de zogeheten stakingsaftrek. In 2021 is dat maximaal 3.630 euro.

Je mag maar één keer in je leven van dit voordeel gebruik maken. Maar heb je al eens eerder je bedrijf verkocht en niet het volledige bedrag benut, dan mag je het restant alsnog aftrekken.

… en de meewerkaftrek

Werkt je fiscaal partner minimaal 525 uren per jaar onbetaald mee aan het bedrijf of krijgt hij/zij hiervoor slechts een kleine vergoeding (maximaal 5.000 euro per jaar)? Dan mag je gebruik maken van de meewerkaftrek. De hoogte hiervan hangt af van het aantal meegewerkte uren. Je mag maximaal 4 procent van de winst aftrekken.

De vergoeding die je eventueel aan je partner uitkeert is voor jou helaas niet aftrekbaar.

Let op het urencriterium

Voor sommige aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en oudedagsreserve) geldt als eis dat je in het betreffende jaar minimaal 1.225 uur aan je bedrijf moet hebben besteed (het zogeheten urencriterium). Ook moet je meer tijd aan je eigen onderneming hebben besteed dan aan andere werkzaamheden, bijvoorbeeld voor een baas. Voldoe je hier niet aan, dan heb je pech.

Die 1.225 uur geldt voor iedereen, ook als je pas in de loop van 2021 voor jezelf bent begonnen. Wel mag je de tijd die je al aan in je bedrijf had gestoken voordat je je aanmeldde als ondernemer meetellen. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een bedrijfsplan, inwinnen van fiscaal advies en de bouw van een website.

Voor het urencriterium mag je alle tijd die je aan je bedrijf hebt besteed meetellen. Dus ook de uren die je hebt besteed aan factureren, ritjes naar de klant en het ordenen van je administratie.

… maar vanwege de coronacrisis zijn de regels wel soepeler

Vanwege de coronacrisis hebben veel ondernemers afgelopen jaar geworsteld met het urencriterium, waardoor ze aftrekposten dreigden mis te lopen. Daarom knijpt de overheid voor 2021 een oogje dicht. Je mag er voor het eerste halfjaar van 2021 van uit gaan dat je minimaal 24 uur per week aan je bedrijf hebt besteed; ook als je dat niet hebt gehaald.

Ligt de piek van je werk doorgaans juist tussen 1 januari en 30 juni, dan mag je voor die periode uitgaan van hetzelfde aantal uren als in 2019. Je moet dan wel de uren over 2019 goed kunnen verantwoorden.

Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid geldt een lager urencriterium: 800 uur per jaar. Maak jij daar gebruik van, dan mag je voor het eerste halfjaar van 2021 uitgaan van minimaal 16 uur per week.

MKB-winstvrijstelling: voor alle kleine ondernemers

Een andere mooie aftrekpost is de MKB-winstvrijstelling, bedoeld voor alle kleine ondernemers. Deze bedraagt 14 procent van de winst (na aftrek van de ondernemersaftrek).

Net als bij de zelfstandigenaftrek is ook hier het maximale tarief voor aftrek beperkt tot 43 procent.

De MKB-winstvrijstelling zorgt ervoor dat je belastbare winst lager uitpakt, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Draai je verlies, dan pakt deze regeling echter nadelig uit, omdat je fiscale verlies erdoor wordt verkleind.

Investeringen

Een andere mogelijk interessante aftrekpost is de investeringsaftrek: een bedrag dat je mag aftrekken van de winst als je hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Er zijn drie smaken:

  • kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
  • energie-investeringsaftrek (EIA)
  • de milieu-investeringsaftrek (MIA)

… zoals de KIA, voor investeringen boven 450 euro

De KIA is van dit trio het meest bekend. Deze is bedoeld voor ondernemers die vorig jaar in totaal tussen de 2.400 euro en 328.721 euro hebben geïnvesteerd. De hoogte van deze aftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag en bedraagt maximaal 28 procent (voor investeringen tussen 2.401 euro en 59.170 euro).

Let wel op: bedrijfsmiddelen die goedkoper zijn dan 450 euro komen hier niet voor in aanmerking. Een boormachine van 140 euro mag je dus niet meenemen in de berekening, maar een professionele naaimachine van 850 euro wel.

Een ander aandachtspuntje: kun je de btw die je voor de goederen betaalt terug krijgen (omdat je deze aftrekt als voorbelasting), dan moet je voor de investeringsaftrek uitgaan van de prijs exclusief btw. Dat is logisch, want anders zou je de btw twee keer kunnen aftrekken.

Maar is de btw niet aftrekbaar, omdat je omzet niet is belast met btw, dan mag je wel het bedrag inclusief btw nemen.

Daarnaast gelden er nog andere beperkingen. Zo vallen bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur erbuiten. Ook met investeringen waarbij je een verplichting aangaat bij een familielid of huisgenoot heb je pech. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van een machine van je broer.

… en de EIA voor investeringen in energiebesparing

De energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een LED-verlichtingssysteem, HR-glas of een koude- of warmteterugwinningssysteem.

Naast de afschrijving mag je van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Over 2021 is dat 45,5 procent van de investering.

Ook hiervoor geldt dat niet alle bedrijfsmiddelen voor aftrek in aanmerking komen. Tweedehands goederen bijvoorbeeld zijn van de regeling uitgesloten. Bovendien met je per bedrijfsmiddel minimaal 2.500 euro hebben uitgegeven.

Verder moet het bedrijfsmiddel op de energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan. Deze vind je op deze website.

Het is niet dubbel prijs: je mag niet voor hetzelfde bedrijfsmiddel zowel aanspraak mag maken op een energie-investeringsaftrek als de milieu-investeringsaftrek.

… en de MIA en VAMIL voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) richten zich op investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Welke dat zijn, kun je teruglezen op deze website.

Met de MIA kun je 13,5 procent, 27 procent of 36 procent van het investeringsbedrag op je fiscale winst in mindering brengen. Hoeveel dat precies is, hangt af van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel dat je hebt aangeschaft.

Met de VAMIL mag je een investering op een willekeurig moment afschrijven. Door sneller af te schrijven, kun je de fiscale winst verminderen, waardoor je in dat jaar dus minder belasting hoeft betalen. Dit percentage is beperkt tot 75 procent. Vaak worden beide regelingen gecombineerd.

Ook bij de MIA geldt dat een bedrijfsmiddel minimaal 2.500 euro moet hebben gekost om in aanmerking te komen voor deze aftrek.

Deze kosten mag je aftrekken bij de start van je bedrijf

Alle kosten die je hebt gemaakt in de aanloop naar de start van de onderneming mag je aftrekken. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor een marktverkenning en advies.

Goederen die je al langer geleden hebt aangeschaft en voor je bedrijf gebruikt zijn daarentegen níet aftrekbaar. Je mag deze spullen echter wel bij de start van je bedrijf inbrengen tegen de dagwaarde. Ze maken dan deel uit van het ondernemingsvermogen.

Als je bijvoorbeeld twee jaar eerder een computer hebt gekocht, die inmiddels ongeveer een vijfde van de waarde is verloren, mag je deze inbrengen voor 80 procent van de prijs die jij er destijds voor hebt betaald.

Oudedagsreserve: Uitstel van betaling

Als ondernemer mag je elk jaar een deel van de winst (in 2021: 9,44 procent, met een maximum van 9.395 euro) reserveren voor je oudedagsvoorziening. Dit betekent niet per se dat je ook echt geld opzij zet, maar dat je voor een deel van de winst uitstel krijgt van belastingbetaling.

Hierover moet je later alsnog afrekenen met de fiscus, maar omdat dit waarschijnlijk tegen een lager tarief is (omdat je dan met pensioen bent), kan dit per saldo belastingvoordeel opleveren.

Met die oudedagsreserve kun je zelf bijvoorbeeld een lijfrente aankopen. De premie is dan aftrekbaar.

Je mag niet zomaar gebruik maken van de oudedagsreserve. Zo moet je voldoen aan het urencriterium (al zijn de regels in 2021 wel wat soepeler, zie hierboven) en mag je nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt. Ook mag de oudedagsreserve niet hoger zijn dan het ondernemingsvermogen.

… maar geen afstel!

Het is wel verstandig om ook echt een bedrag opzij te leggen. Als je met pensioen gaat of je stopt met je bedrijf, moet je alsnog afrekenen met de fiscus. Heb je dat geld niet, dan kan dat jou in problemen brengen.

Werkruimte: hiervoor gelden strenge regels

De meeste ondernemers met een kantoor aan huis kunnen de kosten hiervoor niet aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit kan namelijk alleen als de werkruimte een zelfstandig deel van de woning is.

Daarmee wordt onder andere bedoeld dat de werkruimte moet beschikken over een eigen ingang en eigen voorzieningen, zoals sanitair. Ook moet je in je kantoor een belangrijk deel (90 procent) van je inkomen verdienen en dat kantoor ook voor het leeuwendeel zakelijk gebruiken.

In dat geval behoort je werkruimte in box 1 tot winst uit onderneming en niet meer tot de eigen woning. Heb je een hypotheek op het gebouw, dan moet je het gedeelte dat betrekking heeft op de werkruimte onderbrengen als schuld op de balans.

Of jouw werkruimte zich leent als aftrekpost, hangt van veel factoren af. Op de website van de Belastingdienst kun je zien in hoeverre je de kosten van je werkruimte mag aftrekken.

In dit eerder verschenen artikel van Business Insider gaan we wat dieper in op de fiscale regels rond een kantoor aan huis. Nog meer informatie vind je in deze serie van vier artikelen van Paul van der Kwast, onafhankelijk financieel planner.

Auto van de zaak

Op de regels omtrent de auto van de zaak zijn we uitgebreid in gegaan in dit recente artikel in deze serie over fiscale aftrekposten voor 2021.

Lees ook: Auto van de zaak bij de belastingaangifte 2021: welke kosten mag je aftrekken voor je inkomsten- en omzetbelasting?

Overige zakelijke kosten

Andere kosten mag je aftrekken voor zover deze voor zakelijk gebruik zijn. Denk bijvoorbeeld briefpapier met het logo van je bedrijf erop, verzekeringspremies, reiskosten en de aankoopbon voor een printer. Dit zijn kosten die nodig zijn om je bedrijf te runnen.

… zoals werkkleding en vakliteratuur

Werkkleding mag je ook aftrekken, maar hiervoor gelden wel strenge eisen: het mag alleen gaan om kleding die zich uitsluitend voor je bedrijf leent, zoals een uniform of een overall. Kun je de kleding ook buiten je werk dragen, dan moet er een groot bedrijfslogo (minimaal 70cm2) opstaan. De nota voor een maatpak is dus niet aftrekbaar, tenzij er een enorm bedrijfslogo op staat.

Ook de kosten voor persoonlijke verzorging, zoals een bezoek aan de kapper, zijn niet aftrekbaar.

Voor tijdschriften geldt dezelfde systematiek als voor bedrijfskleding: een abonnement op een vakblad mag je wel aftrekken, maar de factuur voor een abonnement op Quest niet.

Boetes zijn helaas niet aftrekbaar.

Belkosten

Een privételefoonabonnement is niet aftrekbaar, maar de zakelijke gesprekken die je via dat abonnement voert wel.

Een zakelijk telefoonabonnement is wel aftrekbaar, maar bel je ook privé met je zakelijke telefoon, dan mag je deze gesprekskosten niet aftrekken.

Heb je een smartphone met abonnement die je zowel zakelijk als privé gebruikt, dan mag je de abonnementskosten naar rato aftrekken. Gebruik je de telefoon bijvoorbeeld voor de helft zakelijk, dan mag je dus 50 procent van de abonnementskosten in mindering brengen op de winst.

Als je de betaalde btw over zakelijke uitgaven mag aftrekken als voorbelasting, moet je voor de winstbelasting de zakelijke kosten exclusief btw nemen. Anders zou je de btw dubbel kunnen aftrekken en dat is niet de bedoeling.

Let op de btw

Mag je geen btw aftrekken, omdat bijvoorbeeld jouw omzet is vrijgesteld van btw of omdat het gaat om een diner in een restaurant, dan hoef je geen correctie voor btw toe te passen.

Afschrijven of kosten in één keer aftrekken?

Of je de aankoopkosten in één keer mag aftrekken of moet uitsmeren, hangt af van het soort aankoop en het bedrag. Ben je minder dan 450 euro kwijt of hebben de kosten betrekking op slechts één jaar, dan moet je deze in één jaar aftrekken. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij de aanschaf van pennen, vakliteratuur of onderhoudskosten van je auto.

Bij duurdere aankopen die bovendien langer dan één jaar worden gebruikt, zoals de aanschaf van een auto of een bureau, moet je de kosten gespreid aftrekken over meerdere jaren. Trek hier wel de restwaarde van af.

Stel je hebt vorig jaar een 3D-printer van 3.000 euro gekocht, die vijf jaar mee gaat en de restwaarde is hierna 500 euro. Je mag dan 500 euro per jaar aftrekken: (3.000 euro – 500 euro) : 5 = 500 euro per jaar.

Heb je de printer slechts een deel van het jaar gebruikt, dan moet je naar rato afschrijven. Kwam de printer bijvoorbeeld op 1 juli in jouw bezit, dan schrijf je de helft af: 6/12 x 500 euro is 250 euro.

Diners en zakenlunches en relatiegeschenken

Voor de kosten voor zakenlunches en -diners (inclusief fooien), een bezoek aan een congres of seminar en relatiegeschenken geldt voor de inkomstenbelasting een hoge drempel van maar liefst 4.700 euro. Alleen de kosten daarboven zijn volledig aftrekbaar.

Zit je onder deze drempel, dan mag je een deel van de kosten af te trekken:

  • 80 procent van de kosten (als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting) of
  • 73,5 procent (voor ondernemers voor de vennootschapsbelasting).

Dat je niet het volledige bedrag mag aftrekken komt omdat je zelf ook privé voordeel hebt van een zakenlunch.

Voor alle zakelijke kosten die je wil aftrekken is het uiteraard van belang dat je de bonnetjes goed bewaart.

Aftrek van btw: hiervoor gelden soms andere regels

Hierboven is uitgelegd welke kosten je mag aftrekken voor de inkomstenbelasting. Ben je als ondernemer btw-plichtig, dan mag je ook betaalde btw aftrekken als voorbelasting in je aangifte voor de omzetbelasting.

Hiervoor gelden soms andere regels. Zo is de btw over een zakenlunch in een restaurant, een kop koffie in een café of een buffet voor het personeel in een afgehuurde ruimte niet aftrekbaar als voorbelasting.

Meer informatie over de aftrek van zakelijke kosten in je aangifte voor de omzetbelasting en veel voorkomende fouten in de aangifte vind je in dit artikel.

Lees meer over slimme aftrekposten voor je belastingaangifte 2021: