Ondernemers met een bv hoeven niet naar de bank als ze geld nodig hebben voor een nieuw huis. Lenen van het eigen bedrijf is fiscaal vaak aantrekkelijker dan een hypotheek bij de bank, concludeert Egbert van Rappard van  Novatax Partners LLP.

De hypotheekrenteaftrek ligt al sinds jaar en dag onder vuur. Mede hierom zijn de renteaftrek mogelijkheden de laatste jaren versoberd en de aflossingsmethoden aangescherpt. De aflossingsvrije variant waarbij (vrijwel) uitsluitend rente werd betaald is dan ook niet meer mogelijk. Daarnaast wordt het eigenwoningforfait jaarlijks verhoogd. Voor de ondernemer zijn er gelukkig nog mogelijkheden om de eigen woning op een fiscaal gunstige manier te financieren.

Eigen woning financiering vanuit de bv

Mits voldoende financiële middelen beschikbaar heb je als aandeelhouder de mogelijkheid om geld te lenen vanuit de eigen bv. In plaats van een hypothecaire banklening kan ervoor worden gekozen om de eigen woning vanuit de bv te financieren. Dit kan ook deels, waarbij de bank zorgt voor de aanvullende financieringsbehoefte.

Het fiscale voordeel zit hem in het feit dat naast de aftrekbaarheid van de betaalde rente tot maximaal 52 procent in box 1 (bij een belastbaar inkomen in box 1 van minimaal 56.531 euro in 2014) tevens een deel van de betaalde rente als dividend kan worden uitgekeerd door de BV.

De betaalde rente valt onder inkomsten bij de BV die na aftrek van vennootschapsbelasting á 20 procent (25 procent bij een belastbaar resultaat vanaf 200.000 euro) als dividend kan worden uitgekeerd. Vervolgens wordt deze dividenduitkering tegen 23 procent (per 2014) belast in box 2. De combinatie van renteaftrek in box 1 en het uitkeren van de betaalde rente naar box 2 kan een fiscaal voordeel opleveren. De hoogte van het voordeel is afhankelijk van de hoofdsom, het aflossingsschema, de gehanteerde rentepercentages en de hoogte van het eigenwoningforfait.

Het voordeel berekend

Het geheel is toe te lichten aan de hand van een vereenvoudigd rekenvoorbeeld.
Stel je betaalt 20.000 euro rente per jaar op de financiering van je eigen woning aan je bv. Het eigenwoningforfait bedraagt 2.100 euro. Je valt in de 52 procentsschijf voor de inkomstenbelasting.

Op basis van de renteaftrek in box 1 heb je recht op een teruggaaf van 9.308 ( ( € 20.000 – € 2.100) x 52%). De ontvangen rente a € 20.000 is onderworpen aan 20% vennootschapsbelasting waardoor er netto 16.000 euro over blijft in de BV. Vervolgens wordt deze € 16.000 als dividend uitgekeerd waarbij er 23 procent inkomstenbelasting verschuldigd is (eindheffing). Hierdoor ontvang je netto nog eens € 12.320 in privé. In dit rekenvoorbeeld resulteert dit in een voordeel van 1.628 euro (€ 9.308 + € 12.320 -/- € 20.000).

Lees ook op Business Insider

De voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze financieringsmethode dient voldaan te zijn aan een aantal voorwaarden. Aan de lening tussen de aandeelhouder en de bv dient een zakelijke overeenkomst ten grondslag te liggen met een onderbouwde rente.

Fiscaal gezien is een hogere rente aantrekkelijk, deze dient echter wel juist onderbouwd te zijn. De rente dient onder andere gebaseerd te zijn op de op dat moment geldende marktrente in lijn met de rentevaste periode en eventueel gestelde zekerheden of het ontbreken daarvan. Bovendien geldt sinds januari 2013 registratieplicht bij de Belastingdienst voor niet bancaire leningen op de eigen woning waarvoor renteaftrek geclaimd wordt.

Naast het fiscale voordeel heb je in deze situatie ook niets te maken met de lastige financieringseisen van de bank en de soms ietwat onsympathieke invorderingsmethodes. En zeg nou zelf, je betaalt toch liever rente aan je eigen bv dan aan de bank?

Egbert van Rappard is fiscalist en partner bij het fiscaal adviesbureau Novatax Partners LLP in Amsterdam.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl