Het demissionaire kabine-Rutte IV heeft er met steun van de Tweede Kamer voor gezorgd dat werknemers in 2024 iets minder zwaar worden belast. Dat moet ertoe leiden dat je in januari netto meer overhoudt, als de eerste loonstrookjes van 2024 binnenkomen.

Het Belastingplan voor 2024 wordt op 19 december definitief als de Eerste Kamer hiermee akkoord gaat, maar in hoofdlijnen is wel duidelijk wat er gaat gebeuren.

Werkenden krijgen vooral extra voordeel via hogere kortingen op de te betalen belastingen. Het gaat dan om de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Daarnaast kan het uiteraard veel verschil maken of je een loonsverhoging krijgt in 2024. Voor komend jaar gaat het Centraal Planbureau uit van een gemiddelde stijging van cao-lonen van 5,6 procent.

De site berekenhet.n heeft op basis van de huidige plannen een tool gemaakt waarmee je het verschil tussen het netto loon in 2023 en 2024 kunt berekenen, op basis van de laatste stand van zaken wat betreft het Belastingplan voor 2024.

Je kunt hierbij een aantal aannames doen. Business Insider heeft enkele voorbeelden uitgewerkt op basis van bruto jaarlonen die variëren van 40.000 euro tot 100.000 euro. Daarbij hebben we aangenomen dat het gaat om werknemers met een eigen woning, waarbij de hypotheek 4,5 keer het bruto inkomen bedraagt en de hypotheekrente op 4 procent ligt.

Verder hebben we de WOZ-waarde van de woning op 120 procent van de hypotheek gesteld, dus er zit wat overwaarde in de woning.

Tot slot hebben we twee scenario's uitgewerkt wat betreft de loonstijging. In het eerste scenario is er geen loonsverhoging in 2024. De verandering van het netto loon hangt dan geheel af van de verhoging van de arbeidskorting en de hogere algemene heffingskorting. Van belang hierbij is dat deze belastingkortingen inkomensafhankelijk zijn en dus lager worden naarmate je meer verdient.

In een tweede scenario zijn we uitgegaan van een loonsverhoging van 5,6 procent per 1 januari 2024. Het netto inkomen wordt dan ook beïnvloed door de loonsverhoging.

Bruto en netto loon in 2024

We beginnen met het scenario zonder loonsverhoging. In de onderstaande tabel staan de bruto jaarlonen tussen de 40.000 euro en 100.000 euro en de doorvertaling naar het netto maandloon.

Voor de eenvoud zijn we ervan uitgegaan dat dit inclusief vakantiegeld is en dat het vakantiegeld gelijk over de twaalf maanden is verwerkt in het netto loon.

Te zien is dat de fiscale lastenverlichtingen over de hele linie leiden tot hogere netto lonen in 2024, ook zonder loonstijging. De verschillen lopen daarbij uiteen van 71 euro per maand tot 88 euro per maand.

Dan de situatie mét loonsverhoging van 5,6 procent in 2024. Die ziet er als volgt uit:

Hier zie je dat het effect van een loonsverhoging van meer dan 5 procent fors kan zijn, zeker als dat boven op hogere belastingkortingen komt.

Het absolute effect is het grootst bij het inkomen van 100.000 euro (+277 euro netto op maandbasis erbij), aangezien er door de loonsverhoging bruto 5.600 euro op jaarbasis bijkomt.

Maar ook iemand die van 40.000 euro bruto in 2023 naar 42.240 euro bruto in 2024 gaat, houdt netto flink wat extra over (+171 euro per maand).

LEES OOK: 7 fiscale maatregelen die je portemonnee in 2024 anders raken dan eerder werd gezegd: vermogensbelasting in box 3 extra omhoog