De tijd dat we collectief met 65 jaar met pensioen gaan, ligt achter ons. Steeds meer mensen plakken er nog een paar jaar aan vast. Wat levert langer doorwerken eigenlijk op? En voor wie is het interessant?

Bijna 7 procent van de 65-plussers werkt nog. Hun aandeel in de beroepsbevolking is de afgelopen tien jaar ruim verdubbeld, van 1 procent naar 2,4 procent, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Een mogelijke verklaring voor de toename is dat de overheid de afgelopen jaren diverse regelingen heeft ontwikkeld die mensen moeten stimuleren langer door te werken. Denk bijvoorbeeld aan de werkbonus, een heffingskorting voor werknemers en zzp’ers die ouder zijn dan 60 jaar.

Er staan nog meer nieuwe maatregelen op stapel. Zo wil het kabinet voor werkgevers meer mogelijkheden creëren om tijdelijke contracten aan te gaan met gepensioneerden en de doorbetaling bij ziekte van 65-plussers maximeren op zes weken, in plaats van twee jaar. Dat moet het voor organisaties aantrekkelijker maken om in zee te gaan met gepensioneerden.

Grotere uitkering

Er kunnen allerlei redenen zijn om langer door te werken. Als je niet genoeg pensioen hebt opgebouwd, omdat je bijvoorbeeld enkele jaren thuis bent gebleven om voor de kinderen te zorgen, kun je met een paar extra arbeidsjaren het gat grotendeels opvullen. “De pensioenpot raakt minder snel leeg en rendeert langer. Dat heeft een behoorlijke impact op de hoogte van je pensioen”, licht Jan van der Wel, financieel planner en vestigingseigenaar van Your Financials in Laren, toe.

Volgens hem kan een werknemer die een levenslang jaarlijks pensioen heeft opgebouwd van 40.000 euro, zijn levenslange pensioenuitkering met 6,5 procent verhogen naar 42.600 euro, als hij een jaar langer doorwerkt. Twee jaar langer doorwerken leidt tot een stijging met 14 procent naar 45.600 euro. De exacte verhogingsfactoren kunnen per pensioenfonds verschillen.

Er zijn plannen om mensen ook de keuze te bieden om de ingangsdatum van hun AOW vooruit te schuiven, in ruil voor een hogere AOW-uitkering. Maar deze zijn nog niet gerealiseerd.

Lager belastingtarief

Ook netto houd je meer over van elke euro die je na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verdient. Je betaalt dan namelijk geen premies meer voor bijvoorbeeld de AOW en de WIA. Hierdoor pakt het belastingtarief over de eerste 33.400 euro circa 18 procent lager uit. Over de eerste belastingschijf tot circa 19.500 euro betaal je dan nog maar 19 procent belasting, in plaats van 37 procent. Over de tweede schijf (tot 33.400 euro) gaat het tarief omlaag van 42 procent naar 24 procent.

Naast je inkomen uit arbeid ontvang je natuurlijk ook een AOW-uitkering. Dit is een vast bedrag. Langer doorwerken heeft geen gevolgen voor de hoogte van je AOW.

Talenten benutten

Naast financiële redenen, kunnen ook emotionele argumenten een rol spelen bij het besluit er nog wat extra arbeidsjaren aan vast te plakken. "Veel mensen vinden het belangrijk om wat te blijven betekenen voor de maatschappij. Mensen blijven langer gezond. Ze hebben veel contacten en talenten en willen die ook na hun 65ste verjaardag blijven benutten", zegt Linde Gonggrijp, directeur van FNV Zelfstandigen.

Ook voor werkgevers kan het aantrekkelijk zijn om ouder personeel in dienst te hebben. Ze kunnen profiteren van de ervaring en het netwerk van deze werknemers. Bovendien hoeven ze voor 65-plussers geen premies voor werknemersverzekeringen meer te betalen.

Jaarcontract

Wie in loondienst is, krijgt op 65-jarige leeftijd automatisch ontslag. Heb je interesse om langer te blijven werken, ga dan tijdig met je werkgever om de tafel zitten om de mogelijkheden te bespreken. Misschien kun je aan het werk met een jaarcontract. Dat is aantrekkelijker voor de werkgever, omdat hij - anders dan bij een vast dienstverband - niet vast zit aan een dure ontslagvergoeding.

Je kunt ook via een uitzendbureau bij je huidige werkgever worden geplaatst. Er bestaan diverse uitzendbureaus gespecialiseerd in ouderen.

Kun je door blijven werken, dan moet je uiteraard ook afspraken maken over de invulling van je functie, het aantal uren dat je gaat werken en de hoogte van je salaris. Je mag niet minder verdienen dan het minimumloon. Wel is het mogelijk dat je erop achteruit gaat in salaris omdat je een lichtere functie krijgt.

Mocht je niet bij je huidige werkgever kunnen blijven, dan kun je je kennis en ervaring mogelijk op een andere manier inzetten, door bijvoorbeeld jongere werknemers te coachen.

Ondernemers

Ook steeds meer ondernemers besluiten om na hun 65ste verjaardag door te werken. Van alle 65-plussers die nog werken heeft 57 procent een eigen bedrijf. Heb je de ambitie om langer door te gaan, zorg er dan wel voor dat je vitaal blijft, adviseert Linde Gonggrijp. "Je kunt wel door wíllen werken, maar het moet wel kunnen. Houd jezelf daarom in acht en werk niet door tot je erbij neervalt. Blijf goed letten op je vitaliteit "

Wat hierbij helpt, is dat je als 65-plusser minder uren hoeft te draaien om netto hetzelfde over te houden als voorheen. Je krijgt immers AOW en betaalt een lager belastingtarief.

Een alleenstaande 43-jarige ondernemer, die 36 uur per week werkt en een bruto winst uit onderneming behaalt van 60.000 euro, kan na zijn pensionering terug gaan naar 24 uur, om netto hetzelfde over te houden, rekent Jan van der Wel voor.

"Zijn netto inkomen bedraagt nu 42.300 euro. Door het opschuiven van de AOW-leeftijd gaat hij op 67-jarige leeftijd AOW ontvangen. Deze uitkering bedraagt 13.848 euro. Om met doorwerken een zelfde netto inkomen te behouden kan hij volstaan met een bruto winst uit onderneming van 40.000 euro. Hij hoeft dus een derde minder inkomen te behalen om netto evenveel over te houden, uitgaand van een gelijkblijvend uurtarief."

Van der Wel ontmoet ook geregeld klanten met een hoger inkomen die op latere leeftijd worden ontslagen en vervolgens als zzp-er aan de slag gaan. Als dit inkomen niet toereikend is om de vaste lasten te kunnen dragen, kunnen ze besluiten de pensioendatum te vervroegen naar zestig jaar. Ze krijgen dan minder pensioen, maar kunnen dit wel goed gebruiken als aanvulling op hun inkomsten als ondernemer. Als ze vervolgens na hun 65ste door blijven werken, bouwen ze alsnog extra reserves voor de toekomst op.

Pensioendatum

"Het is in dit soort zaken een kwestie van slim plannen", zegt Van der Wel. "We moeten ons realiseren dat 65 jaar geen vast gegeven meer is. De AOW-leeftijd verschuift sinds kort. Door de crisis is de hoogte van het pensioen minder zeker. En pensioenfondsen bieden meer keuze om eerder of later met pensioen te gaan. Je ontkomt er niet aan om na te denken over je pensioendatum."

Linde Gonggrijp vindt het een positieve ontwikkeling dat steeds meer mensen langer doorwerken. " Het is voor de maatschappij positief om de talenten van oudere mensen te benutten. Ook voor mensen individueel is het gunstig. Je valt niet direct in een gat."