We hebben nog even te gaan. Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, moet de Nederlandse CO2-uitstoot de komende jaren sneller dalen dan vorig jaar. Tot 2030 moet de uitstoot nog ruim 40 procent verminderen.

Dit valt af te leiden uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gepubliceerd.

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland lag volgens het CBS vorig jaar 2 procent lager dan in 2017. Een hoger tempo is nodig, wil Nederland de afgesproken doelen verwezenlijken.

Vooral elektriciteitsbedrijven moeten hun uitstoot van broeikasgassen ingrijpend verminderen, aldus het CBS. De CO2-uitstoot van de Nederlandse energiecentrales lag vorig jaar nog 6 miljard kilo hoger dan in 1990. Internationaal is afgesproken dat de uitstoot juist drastisch omlaag moet, omdat die bijdraagt aan klimaatverandering.

Uitstoot broeikasgassen in Nederland: vooral energiebedrijven en industrie moeten aan de bak

De totale uitstoot kwam vorig jaar uit op 189,3 miljard kilo. Dat getal drukt zogeheten CO2-equivalenten uit. In die eenheid is ook het effect van andere gassen dan CO2 meegerekend. Eén kilo van het krachtige broeikasgas lachgas weegt in de berekening bijvoorbeeld 298 keer zo zwaar als een kilo CO2.

De uitstoot van de Nederlandse industriesector is sinds 1990 met 30 miljard CO2-equivalenten afgenomen. Er is nog 21 miljard kilo te gaan tot 2030. Het overgrote deel van de vermindering die al is geboekt, komt door drie ontwikkelingen. De uitstoot van methaan op afvalstortplaatsen is aanzienlijk lager geworden, fluorhoudende gassen zijn eind jaren negentig verboden en bij de productie van salpeterzuur komt tegenwoordig minder lachgas vrij.

Op energiegebied zijn al diverse maatregelen genomen die tot verdere verlaging van de uitstoot leiden. Het kabinet heeft besloten dat alle kolencentrales in 2030 dicht moeten zijn. Alleen al daarmee zal de uitstoot tegen die tijd aanzienlijk lager zijn dan nu. De Hemwegcentrale in Amsterdam is op 1 januari als eerste aan de beurt.

Regio's met de hoogste CO2-uitstoot in Nederland

De CO2-uitstoot per vierkante meter is het hoogst in Velsen. Daar staat de fabriek van Tata Steel én een elektriciteitscentrale die draait op restgassen van de staalreus.

Onderstaande kaart laat zien dat de concentratie van de uitstoot van broeikasgassen het hoogst is in industriële clusters rond Rotterdam, Amsterdam, Zeeland en Limburg, de regio Enschede en en Noord-Groningen

LEES OOK: Klimaatexperts geven aan waar ze niet in vastgoed zouden investeren – huisjes bij het strand kunnen riskant worden