Het risico van pensioenkortingen hangt nog altijd als een donkere wolk boven het Nederlandse pensioenstelsel. Maar wat zou je als deelnemer werkelijk voelen van een korting op je pensioen?

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers: de AOW-uitkering van de staat, het werkgeverspensioen en de vrijwillige voorzieningen die je als individu regelt.

Over de werkgeverspensioenen is de laatste tijd veel te doen. In verband met lage dekkingsgraden bij pensioenfondsen dreigen kortingen op pensioenen of veel hogere premies als je nog pensioen aan het opbouwen bent.

Het gaat hier om pensioenen waarbij de werkgever een toezegging doet over de hoogte van de pensioenuitkering. Bijvoorbeeld een uitkering die samen met de AOW-uitkering gelijk staat aan 70 procent van het gemiddeld verdiende loon.

Politieke strijd om korting op pensioen

Momenteel woedt er een felle lobbystrijd over de vraag of er volgend jaar al dan niet gekort moet worden op de uitkeringen van pensioenfondsen. Tegenstanders van ingrepen in de pensioenen pleiten voor een soort boekhoudtruc om niet te hoeven snijden: het aanpassen van de rekenregels voor pensioenfondsen.

Maar stel nu dat de pensioenlobby geen gehoor vindt bij het kabinet. Dan is de kans groot dat veel pensioenfondsen daadwerkelijk moeten korten op de uitkeringen van huidige gepensioneerden en op de opbouw van werkende deelnemers. Wat merk je daar dan van?

Veel hangt af van de manier waarop kortingen zouden worden doorgevoerd. Zo suggereerde het Centraal Planbureau (CPB) onlangs dat korting op de pensioenen eventueel over een aantal jaar kunnen worden gespreid. Maar laten we even uitgaan van een plotselinge korting. Die kan volgens de Pensioenfederatie, een belangenbehartiger van pensioenfondsen, oplopen tot 8 procent of meer voor veel pensioenfondsen.

Business Insider rekende met behulp van een tool op de site berekenhet.nl door wat het effect is als pensioenkortingen van respectievelijk 6 procent, 8 procent of 10 procent worden doorgevoerd.

We kijken hierbij naar bruto pensioenuitkeringen van 1.000 euro tot 5.000 euro per maand. En we maken een onderscheid tussen het effect op je pensioen voor een alleenstaande die AOW ontvangt versus de AOW-uitkering voor een samenwonende.

Korting pensioen: netto effect als je AOW voor alleenstaande krijgt

Een alleenstaande heeft dit jaar recht op een AOW-uitkering van 1.228 euro bruto per maand. Die houden we gelijk.

In de volgende vijf tabellen zie je vervolgens wat er gebeurt bij kortingen op de bruto uitkering van een pensioenfonds van respectievelijk 6 procent, 8 procent en 10 procent. Hierbij kijken we dus naar maandelijkse pensioenuitkeringen van 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro, 4.000 euro en 5.000 euro.

Te zien is dat het totale netto pensioeninkomen procentueel een stuk minder hard daalt, bij bruto kortingen van het werkgeverspensioen van 6 tot 10 procent. Maar in euro's lopen de verschillen toch behoorlijk op.

De netto inkomensdaling komt neer op 42 euro per maand bij een korting van 6 procent op bruto uitkering van 1.000 euro; en dat loopt op tot minus 239 euro per maand bij de korting van 10 procent op de bruto uitkering van 5.000 euro per maand.

Hoe pakken kortingen uit voor een samenwonende AOW-gerechtigde

Wanneer je getrouwd bent of samenwoont, ontvang je op de AOW-leeftijd beiden een uitkering. Die bedraagt per persoon 884 euro bruto per maand. We gaan in de onderstaande tabellen uit van één van de partners die deze uitkering krijgt.

Vervolgens rekenen we weer met de zelfde pensioenuitkeringen en - kortingen als in de eerdere voorbeelden.

In deze tabellen is te zien dat het effect van een pensioenkorting voor een samenwonende in euro's ongeveer vergelijkbaar is met een gepensioneerde die een AOW-uitkering voor een alleenstaande ontvangt.

Procentueel gaat het inkomen van de samenwonende gepensioneerde er wel wat harder op achteruit, omdat de samenwonende door de lagere AOW-uitkering start met een wat lager pensioen.

Lees ook meer over pensioen: