Veel ondernemers onderschatten het risico van milieuaansprakelijkheid. Hierdoor kan milieuschade direct het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengen. Ook bestuurders en commissarissen blijven niet altijd buiten schot. Als er onvoldoende maatregelen zijn getroffen om het milieu te ontzien, lopen ze het risico van strafrechtelijke vervolging.

In dit artikel zet de afdeling risicobeheersing van Interpolis uiteen wanneer je als ondernemer maatregelen moet nemen en welke dat zijn.

Niet alleen giftige stoffen kunnen milieuschade veroorzaken

Veel ogenschijnlijk onschuldige stoffen kunnen toch flinke milieuschade veroorzaken. Zeker als ze in grote hoeveelheden in de bodem, het riool of oppervlaktewater terecht komen. Denk maar aan honderden liters melk die in de sloot stromen en massale vissterfte veroorzaken. Of aan een grote plas spijsolie die in de bodem weglekt.

Ga er daarom niet te snel vanuit dat het milieurisico voor jouw bedrijf niet geldt. Elk bedrijf dat met milieugevaarlijke of -belastende stoffen werkt, kan milieuschade veroorzaken. Dus bijvoorbeeld ook scholen waar scheikundige proeven worden gedaan en ziekenhuizen.

Interpolis Milieuaansprakelijkheid

Milieuschade kent veel vormen

Als milieugevaarlijke stoffen weglekken in de bodem of het oppervlaktewater, kan jouw bedrijf aansprakelijk gesteld worden voor diverse kosten. Denk aan saneringskosten, kosten voor het opruimen van vervuild water, schade aan beschermde planten en dieren. Daar komen nog bedrijfskosten bij: imagoschade, kosten van productieverlies, kosten van rechtsbijstand.

Als er blijvende schade is, moet jouw bedrijf zorgen dat die schade zoveel mogelijk wordt hersteld. Alle kosten zijn voor jouw rekening.

Brand en asbest. Een ramp bij een ramp.

Bij bedrijfsbranden komt geregeld asbest vrij. Dit vergroot de brandschade met de kosten van uitgebreide veiligheidsmaatregelen, mogelijke evacuatie en het opruimen van asbestdeeltjes.

Huurders veronderstellen vaak dat de eigenaar van het pand voor deze kosten aansprakelijk is. De Wet Milieubeheer stelt echter dat de gebruiker van een pand verplicht is milieubeschermende maatregelen te treffen na een brand. Deze gebruiker hoeft niet persé de eigenaar te zijn.

Interpolis Milieuaansprakelijkheid Interpolis Milieuaansprakelijkheid

Milieuschade voorkomen

Een bedrijf dat met (milieu)gevaarlijke stoffen werkt, is verplicht maatregelen te nemen om schade aan mens en milieu te voorkomen. Lees meer over deze maatregelen in Zo voorkom je vergiftiging, explosie en ander onheil en Zo voorkom je dat je bedrijf in rook opgaat. Als je de adviezen uit beide columns opvolgt, beperk je het risico van milieuaansprakelijkheid aanzienlijk.

Maar dit risico helemaal uitsluiten is helaas niet mogelijk. Overweeg daarom serieus om een milieuaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Bedenk dan wel dat elke verzekeraar kritisch naar jouw bedrijf zal kijken, om te bepalen of het risico te verzekeren is.

Begin dus met het in praktijk brengen van preventieve maatregelen. Voorkomen is nog altijd beter dan verzekeren.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de Preventiedesk.

In een reeks bijdragen laat de afdeling risicobeheersing van Interpolis bedrijven zien hoe ze doordacht kunnen omgaan met risico’s. Interpolis is partnerexpert van Z24.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl