Sinds 2015 is het niet meer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een tijdelijk arbeidscontract. Maar er zijn uitzonderingen mogelijk.

Sinds de komst van de Wet werk en zekerheid mag een concurrentiebeding alleen nog worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor tijdelijke arbeidscontracten is het alleen nog toegestaan als de werkgever schriftelijk kan motiveren dat deze bepaling noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Neem je iemand voor een beperkte tijd in loondienst, dan is het dus lastig om te voorkomen dat deze werknemer bij de concurrent aan de slag gaat. Maar helemaal onmogelijk is het niet, merkt Pascal Besselink, senior jurist arbeids- en pensioenrecht bij juridisch dienstverlener DAS. Hoewel in de meeste rechtszaken die hier tot nu toe over zijn gevoerd ondernemers bakzeil haalden, wordt er soms ook een succesje geboekt.

Zwembadmonteur

Zo ook bij een ondernemer die Besselink enige tijd geleden bijstond. Het bedrijf hield zich onder andere bezig met onderhoud aan zwembaden bij particulieren en had in tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor zwembadmonteurs een beding opgenomen dat de medewerkers verbood om binnen twee jaar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst binnen een straal van 30 kilometer rondom het bedrijf aan de slag te gaan als zelfstandig ondernemer of werknemer bij een concurrent.

Een van de monteurs vocht het concurrentiebeding aan en stapte naar de rechter. Maar Besselink voerde aan dat het zwaarwegend bedrijfsbelang uitgebreid was gemotiveerd in het tijdelijke contract. Hij benadrukte dat de ondernemer er een groot belang bij had dat de monteur niet zou overstappen naar een rechtstreekse concurrent, omdat hij veel kennis had van de producten en klanten van het bedrijf.

De rechter ging mee met dit standpunt, waardoor het beding in stand bleef. Wel werd het tijdvak waarin het concurrentiebeding van kracht was teruggebracht van twee jaar naar één jaar, omdat dit volgens de rechter een meer gebruikelijke periode is en omdat actuele informatie over bijvoorbeeld prijzen na verloop van tijd minder concurrentiegevoelig wordt. Bovendien gold tussen beide partijen ook al een geheimhoudingsbeding.

Prijsinformatie

Besselink adviseert ondernemers om zo helder en concreet mogelijk op papier te zetten waarom een concurrentiebeding belangrijk is. "Denk aan informatie over prijzen, bedrijfsstrategie, klanten, leveranciersgegevens, werkwijze en bepalende knowhow over de onderneming die bepalend is voor het succes. En leg uit dat het grote schade kan opleveren voor het bedrijf als die gegevens in handen komen van de concurrent."

Dit is exact wat het zwembadbedrijf had gedaan, zo blijkt uit de formulering van het concurrentiebeding in het arbeidscontract, die is opgenomen in de uitspraak van de rechter.

Volgens Besselink is bij de vraag of je een concurrentiebeding mag opnemen vooral van belang of de werknemer beschikt over specifieke concurrentiegevoelige kennis over het bedrijf. Bij een schoonmaker zal dit niet snel het geval zijn, maar wel bij functies waarbij medewerkers veel contact hebben met klanten, zoals accountmanagers.

Niet stilzwijgend verlengen

Wordt het tijdelijke contract verlengd, verwijs dan naar het vorige contract en meld expliciet dat het concurrentiebeding volledig van kracht blijft. Het beding stilzwijgend verlengen zonder expliciet te vermelden dat concurrentiebeding volledig van kracht blijft zou alsnog tot discussie kunnen leiden, waarschuwt Besselink, die bedrijven hierover ook adviseert.

"De lat om de zwaarwegende bedrijfsbelangen aan te tonen, ligt nog steeds hoog", concludeert hij. "Maar als je goed in het concurrentiebeding motiveert wat die belangen precies zijn, zie je dat rechters een dergelijk beding in een tijdelijk contract soms toch rechtsgeldig achten."

Lees ook

Update: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl