De BoerBurgerBeweging (BBB) van Caroline van der Plas doet volgende maand voor het eerst mee met de Europese verkiezingen. Lijsttrekker Sander Smit wil een “fundamentele koerswijziging” van het Europese beleid op het gebied van klimaat en migratie, zei hij eerder deze maand tegen EenVandaag.

Zo vindt Smit de klimaatdoelstelling die Brussel heeft gelanceerd van 90 procent CO2-reductie in 2040 “onbetaalbaar, onhaalbaar en ook onuitvoerbaar”.

Sander Smit was eerder gemeenteraadslid voor het CDA en werkte ruim 8 jaar als beleidsmedewerker voor de Nederlandse delegatie in de EVP-fractie en als persoonlijk medewerker van CDA-Europarlementariër Annie Schreier-Pierik.

Maar wat houdt die “fundamentele koerswijziging” die de BBB wil in Europa precies in en wat wil de partij op andere belangrijke thema’s? Business Insider zet de plannen uit het verkiezingsprogramma ‘BBBeter Nederland’ op het gebied van Europese bevoegdheden, belastingen, klimaat, stikstof en migratie op een rij.

1) Geen verdere macht naar Brussel en invoering rode kaart

De BBB pleit voor meer openheid in de Europese besluitvorming en wil niet dat er meer macht naar Brussel verplaatst wordt, zoals het overdragen van nationale bevoegdheden op het gebied van klimaat, natuurbeleid, gezondheidszorg en belastingen. Ook wil de BoerBurgerBewging dat lidstaten hun vetorecht behouden.

Verder mogen Nederlandse ministers alleen akkoord gaan met Europese wetgeving als de Tweede Kamer daarmee heeft ingestemd. Ook pleit de BBB voor de invoering van een “rode kaart”, waarmee nationale parlementen de mogelijkheid krijgen om nieuwe Europese wetgeving definitief tegen te houden.

2) Geen Europese belastingen en betere verantwoording uitgaven

De BBB vindt belastingen een nationale zaak en is behalve tegen directe Europese belastingen ook tegen indirecte belastingen als op plastic bekertjes en bakjes. Ook is de BBB tegen gemeenschappelijke schulden. Over de Europese begroting schrijft de partij dat er geïnvesteerd moet worden in de buitengrenzen, innovatie, voedselzekerheid en veiligheid van Europa, maar dat er op andere gebieden bezuinigd moet worden.

De BoerBurgerBeweging vindt dat Europa haar uitgaven beter moet gaan verantwoorden, omdat er vaak fouten zouden zitten in hoe er geld wordt uitgegeven en er soms zelfs wordt gefraudeerd. Ook moet de Europese Centrale Bank (ECB) politiek onafhankelijk zijn en blijven en moet de instantie stoppen met klimaatpolitiek en het verspreiden van “een woke-cultuur”.

3) Klimaatdoelen te ambitieus, maar wel vol inzetten op kernenergie

De BBB vindt de klimaatdoelen te ambitieus, de klimaatmaatregelen overhaast en “een ramp voor burgers en bedrijven”. Volgens de partij staat daardoor de betaalbaarheid van energie op het spel.BBB is daarom tegen het nieuwe wettelijke doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2040 met 90 procent te hebben verminderd. Ook vindt de partij dat rechters niet mogen bepalen welke maatregelen overheden en bedrijven moeten nemen.

De BBB is voor een geleidelijke energietransitie die “haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar” is en verwacht daarbij veel van kernenergie, omdat dat “een stabiele en schone energiebron” is. Zonne- en windenergie mogen niet overhaast worden uitgerold vanwege de overbelasting van het elektriciteitsnet en de impact van windmolens en zonneparken op (zee)natuur en volksgezondheid.

4) Ruim baan voor de landbouw en visserij

In het 63 pagina's tellende verkiezingsprogramma komt het woord 'stikstof' welgeteld één keer voor en dan ook nog alleen in de context van kunstmestvervanger RENURE. De BBB wil wat bemesting betreft af van de algemene Europese wettelijke normen en toewerken naar zogeheten evenwichtsbemesting, waarbij rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke mestbehoefte van gewas en bodem.

Verder wil de BBB de Europese regels over de bodem- en waterkwaliteit herzien, omdat die te weinig ruimte zouden laten om sociale en economische belangen mee te wegen. Ook moet de "rampzalige" Europese Natuurherstelwet definitief van tafel en moet Nederland de ruimte krijgen van Brussel om Natura 2000-gebieden opnieuw in te delen.

5) Buitengrenzen versterken en asielprocedures extern organiseren

De BBB vindt dat de sociale samenhang in Europese landen op het spel staat door de vele vluchtelingen en migranten die asiel aanvragen in Europa en pleit daarom voor een grote hervorming van het
asielbeleid. Zo moeten de asielprocedures en de opvang wat de BoerBurgerBeweging betreft buiten de Europese Unie worden georganiseerd, in landen als Albanië, Georgië of Rwanda.

Ook wil de BBB fors investeren in Frontex om de Europese buitengrenzen te bewaken. Daarvoor zijn volgens de partij tien keer meer manschappen nodig. Ook moet het asielrecht worden gewijzigd, waardoor niet meer de rechter het asielbeleid bepaalt, maar de politiek. Ook mag er geen Europese spreidingswet komen die landen verplicht asielzoekers op te nemen.

Lees ook de plannen van de andere grote partijen met Europa: