Welke kosten kun je aftrekken van je inkomstenbelasting? Lees het in deel 2 van de jaarlijkse serie van Business Insider over fiscale aftrekposten.

Wie is gescheiden en in 2017 kinderalimentatie heeft betaald, moet goed opletten: deze bedragen mag je niet meer opgeven als schuld in box 3.

Verder zijn er afgelopen jaar geen grote fiscale veranderingen doorgevoerd in aftrekposten op het gebied van familiezaken. In sommige gevallen zijn de bedragen verhoogd met de inflatie.

Welke kosten mag je zoal aftrekken van je inkomstenbelasting? Een overzicht.

Partneralimentatie

Ben je gescheiden of uit elkaar gegaan, dan mag je de kosten voor partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen aftrekken. Het is daarbij niet van belang of de regeling via de rechter of langs informele weg tot stand is gekomen, zolang deze maar door beide partijen is vastgelegd. In bepaalde situaties is ook een afkoopsom van alimentatie aan je ex-echtgenoot aftrekbaar. Advocaat- en -proceskosten om de alimentatie vast te stellen, te verlagen of de alimentatieverplichting teniet te doen, zijn níet aftrekbaar.

Woonde je ex-partner afgelopen jaar in het huis waarvan jij (mede)eigenaar was, dan mag je ook het eigenwoningforfait (een woonbelasting) dat jij hebt aangegeven voor (jouw deel van) het huis aftrekken als alimentatie.

Zijn jullie al langer dan twee jaar uit elkaar en ben je nog steeds mede-eigenaar van het huis? Dan moet je de waarde van jouw deel van de woning en de bijbehorende schuld aangeven in box 3 (sparen en beleggen). In dat geval is toch een deel van het bedrag van het eigenwoningforfait als alimentatie aftrekbaar.

Kinderalimentatie

Over voorgaande belastingaangiftes mocht je betaalde kinderalimentatie in aftrek brengen als schuld in box 3, maar dat mag sinds 2017 helaas niet meer.

Over ontvangen kinderalimentatie hoef je geen belasting te betalen. Je hoeft dit dus niet aan te geven.

Kinderopvang

Wie zijn kind laat opvangen door een kinderdagverblijf of geregistreerde gastouder, heeft recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte van dit bedrag hangt onder andere af van je inkomen, het afgenomen aantal opvanguren en het aantal kinderen dat wordt opgevangen.

Je hebt per kind in totaal recht op maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag. Heb je meer kinderen die kinderopvang krijgen, dan ontvang je voor het kind met de meeste opvanguren de laagste vergoeding.

Voor de uurprijs geldt wel een maximum. Gaat je kind naar een kinderdagverblijf, dan bedraagt de maximale uurprijs waarover je een tegemoetkoming krijgt 7,18 euro. Voor buitenschoolse opvang ligt de grens op 6,69 euro. Het maximale uurtarief voor gastouderopvang (zowel dagopvang als buitenschoolse opvang) bedraagt 5,75 euro. Betaal je meer dan deze maximumtarieven, dan is het bedrag boven die grens voor eigen rekening.

Opvang door een au pair valt buiten de kinderopvangtoeslag: deze kosten moet je volledig zelf betalen. Dit geldt ook voor kosten voor de peuterspeelzaal, tussenschoolse opvang en opvang door familie of vrienden.

Kindgebonden budget

Wie minderjarige kinderen heeft en onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens zit, maakt aanspraak op het kindgebonden budget. Dat is een tegemoetkoming in de kosten voor de zorg voor de kinderen.

Heb je recht op kindgebonden budget, dan word je hier doorgaans automatisch over ingeseind door de Belastingdienst. De inkomensgrens voor deze tegemoetkoming hangt af van het aantal kinderen. Ook de hoogte van je vermogen is van belang: is dat te hoog, dan vis je achter het net. Deze vermogensgrens lag in 2017 op 107.752 voor ouders zonder toeslagpartner en 132.752 euro voor ouders met toeslagpartner.

Giften

Met een schenking aan een goed doel maak je niet alleen een ander blij, maar ook jezelf. Donaties zijn namelijk fiscaal aftrekbaar van je inkomen in box 1, mits het goede doel door de Belastingdienst officieel is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en je in ruil voor je gift geen tegenprestatie hebt ontvangen.

Alleen giften die hoger zijn dan één procent van je drempelinkomen, met een minimum van 60 euro zijn aftrekbaar. Elke euro daarboven mag je aftrekken. Deze drempel geldt niet voor elke donatie afzonderlijk: je mag alle giften aan goede doelen bij elkaar optellen. Er geldt voor giften ook een bovengrens: je mag niet meer aftrekken dan 10 procent van je drempelinkomen.

Werk je als vrijwilliger bij een ANBI, maak je aanspraak op een vrijwilligersvergoeding, maar zie je van dit geld af, dan mag je deze gemiste vergoeding aftrekken als gift. Ook niet-gedeclareerde kosten die je als vrijwilliger voor het goede doel hebt gemaakt, mag je meetellen als gift.

Doe je een gift aan een culturele ANBI, dan mag je bij de berekening van deze aftrekpost deze gift met 25 procent verhogen, met een maximum van 1.250 euro per jaar.

Periodieke giften

Er geldt geen drempel en maximumaftrek voor periodieke giften die minimaal vijf jaar worden gedaan. Deze giften hoeven niet bij een notaris te worden vastgelegd. Een schenkingsovereenkomst volstaat ook.

Schenken aan je kind

Heb je een schenking ontvangen en ben je hierover belasting verschuldigd, dan moet je hierover apart aangifte doen. Dat staat los van de inkomstenbelasting.

Voor schenkingen geldt een vrijstelling. Hoe hoog deze is, hangt af van de relatie met de ontvanger. Ouders mochten in 2017 aan hun (pleeg)kind 5.320 euro belastingvrij schenken. Dit bedrag geldt per kind. Schenkingen van beide ouders worden bij elkaar opgeteld.

Daarnaast kun je eenmalig gebruik maken van een verhoogde vrijstelling voor schenkingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar. Deze bedroeg in 2017 maximaal 25.526 euro  of 53.176 euro als de schenking werd besteed aan een heel dure studie.

Ging het geld naar een eigen woning, dan gold een vrijstelling van 100.000 euro. Die vrijstelling was overigens niet beperkt tot schenkingen tussen ouders en kinderen. De enige voorwaarde is dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud was.

Overige schenkingen

Voor overige schenkingen (dus niet van ouder naar kind, maar bijvoorbeeld van grootouder aan kleinkind) gold over 2017 een vrijstelling van 2.129 euro per schenker.

Erven

Ook de aangifte voor de erfbelasting staat los van de aangifte voor de inkomstenbelasting, dus daar gaan we in dit artikel niet dieper op in. Net als bij schenkingen heb je recht op een vrijstelling.

Wist je trouwens dat je de kosten voor een uitvaart of crematie mag aftrekken van de erfenis? Wel moet je van deze kosten eventuele uitkeringen van een uitvaartverzekering aftrekken.

LEES OOK IN DEZE SERIE: