Aftrekposten vergeten of ten onrechte opvoeren kan voor onaangename verrassingen zorgen. Je betaalt dan teveel belasting of riskeert een naheffing en misschien zelfs een boete. Welke aftrekposten mag je opvoeren bij giften, schenkingen, kinderopvang en een erfenis?

Afgelopen jaar hebben veel mensen nog gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde fiscale vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van een eigen woning. Dat levert veel fiscaal voordeel op. Ook voor de kinderopvangtoeslag was de fiscus iets soepeler.

Z24 zet de aftrekposten voor familiezaken op een rij, van alimentatie tot schenkingen en van erfenissen tot giften.

Partneralimentatie

Ben je gescheiden of uit elkaar gegaan, dan mag je de kosten voor partneralimentatie aftrekken. Het is daarbij niet van belang of de regeling via de rechter of langs informele weg tot stand is gekomen, zolang deze maar is vastgelegd. In bepaalde situaties is ook een afkoopsom van alimentatie aan je ex-echtgenoot aftrekbaar. Advocaat- en -proceskosten om de alimentatie te verlagen of de alimentatieverplichting teniet te doen, zijn níet aftrekbaar.

Woonde je ex-partner afgelopen jaar in het huis waarvan jij (mede-)eigenaar was, dan mag je ook het eigenwoningforfait (een woonbelasting) dat jij hebt aangegeven voor (jouw deel van) het huis aftrekken als alimentatie. Zijn jullie al langer dan twee jaar uit elkaar en ben je nog steeds mede-eigenaar van het huis? Dan moet je de waarde van jouw deel van de woning en de bijbehorende schuld aangeven in box 3 (sparen en beleggen). In dat geval is toch een deel van het bedrag van het eigenwoningforfait als alimentatie aftrekbaar.

Uitgaven aan je kind

Heb je een kind onder de 21 jaar dat niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien? En ontving jouw zoon of dochter geen studiefinanciering en kreeg jij geen kinderbijslag uitgekeerd, bijvoorbeeld omdat je ex-partner deze ontving? Dan mag je onder voorwaarden vaste bedragen aftrekken voor de uitgaven voor zijn of haar levensonderhoud, zoals alimentatie, uitgaven voor kleding of voeding of zorgpremie.

Deze bedragen lopen uiteen van 205 tot 750 euro per kwartaal, afhankelijk van de leeftijd van je kind en jouw aandeel in de totale kosten van de verzorging. Dat is overigens een stuk minder dan vorig jaar. Hoeveel je per kwartaal mag aftrekken, vind je hier.

Let wel: het gaat hierbij niet om de daadwerkelijk door jou betaalde bedragen, maar om een vast bedrag per kwartaal, dat meestal lager is dan wat jij daadwerkelijk hebt uitgegeven. Aan deze aftrekpost kleven wel strikte voorwaarden. Zo moet je in het betreffende kwartaal minimaal 416 euro aan je kind hebben uitgegeven. Uitgaven voor luxe zaken, zoals een auto of het spekken van de spaarrekening van je kind vallen daar buiten. Dat geldt ook voor aftrekbare specifieke zorgkosten.

2014 is overigens het laatste jaar dat je gebruik kunt maken van deze regeling.

Kinderopvang

Wie zijn kind laat opvangen door een kinderdagverblijf of geregistreerde gastouder, heeft recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte van dit bedrag hangt onder andere af van je inkomen, het afgenomen aantal opvanguren en het aantal kinderen dat opvang geniet. Je hebt per kind in totaal recht op maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag.

Voor de uurprijs geldt een maximum. Gaat je kind naar een kinderdagverblijf, dan bedraagt de maximale uurprijs waarover je een tegemoetkoming krijgt 6,70 euro. Voor buitenschoolse opvang ligt de grens op 6,25 euro. Het maximale uurtarief voor gastouderopvang (zowel dagopvang als buitenschoolse opvang) bedraagt 5,37 euro.
Betaal je meer dan deze maximumtarieven, dan is het bedrag boven die grens voor eigen rekening.

Opvang door een au pair valt buiten de kinderopvangtoeslag: deze kosten moet je volledig zelf betalen. Dit geldt ook voor kosten voor de peuterspeelzaal, tussenschoolse opvang en opvang door familie of vrienden.

Kindgebonden budget

Wie minderjarige kinderen heeft en onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens zit, maakt aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten voor de zorg voor de kinderen: het kindgebonden budget. Als je hier recht op hebt, word je hier doorgaans automatisch over ingeseind door de Belastingdienst.

De vermogensgrens lag in 2014 op het heffingsvrije vermogen plus 81.360 euro. Is jouw vermogen hoger, dan vis je dus achter het net. De inkomensgrens hangt af van het aantal kinderen.

Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Allereerst is er een algemene heffingskorting, die sinds 2014 inkomensafhankelijk is. Maar er zijn nog meer varianten. Denk bijvoorbeeld aan de alleenstaande ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting, die dit jaar zijn afgeschaft, maar waar je in de aangifte voor 2014 nog voor het laatst gebruik van kunt maken. Of aan de werkbonus.

Werkbonus

De werkbonus geldt voor werkenden die zijn geboren in 1950, 1951, 1952 of 1953, met een inkomen tussen de 17.327 en 33.694 euro. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van je inkomen.

Ouderschapsverlofkorting

Wie in 2014 ouderschapsverlof heeft opgenomen, kan onder voorwaarden ouderschapsverlofkorting krijgen. Voor de berekening van de hoogte hiervan moet je het aantal opgenomen verlofuren vermenigvuldigen met 4,29 euro. Het kortingsbedrag is maximaal je belastbare loon dat je vóór je verlof verdiende min het belastbare loon in 2014.

Ben je al vóór 2014 met verlof gegaan, dan moet je het loon over 2014 aftrekken van het loon over het jaar voor de start van je verlof. Hier vind je een overzicht van alle heffingskortingen.

Schenken aan je kind

Je mocht in 2014 aan je (pleeg)kind 5.229 euro belastingvrij schenken. Dit bedrag geldt per kind. Schenkingen van beide ouders worden bij elkaar opgeteld. Aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar mocht je in 2013 eenmalig maximaal 25.096 euro belastingvrij schenken. Dit bedrag kon worden verhoogd tot 52.28 euro als jouw kind de schenking besteedt aan de eigen woning of om een heel dure studie van te bekostigen.

Eenmalig verhoogde vrijstelling

In 2014 kon je ook gebruik maken van een eenmalige verhoogde vrijstelling van 100.000 euro, als het geld werd gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning (waaronder ook een verlaging van de hypotheek of afkoop van erfpacht). Deze verhoogde vrijstelling was niet beperkt is tot ouder en kind en er gold ook geen leeftijdsgrens. Deze regeling is dit jaar afgeschaft.

Let wel op: had je al eerder gebruik gemaakt van een eenmalig verhoogde vrijstelling, dan moet je dit bedrag aftrekken van de vrijstelling van 100.000 euro.

Maak je gebruik van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan moet je toch aangifte doen.

Overige schenkingen

Voor overige schenkingen (dus niet van ouder naar kind, maar bijvoorbeeld van grootouder aan kleinkind) geldt over 2014 een algemene vrijstelling van 2.092 euro per schenker. Kreeg je vorig jaar schenkingen van verschillende personen, dan heb je voor elke schenking een vrijstelling van 2.092 euro, behalve als de schenkers partners van elkaar zijn.

Giften

Met een schenking aan een goed doel maak je niet alleen een ander blij, maar ook jezelf. Donaties zijn namelijk fiscaal aftrekbaar van je inkomen in box 1, mits het goede doel door de Belastingdienst officieel is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en je in ruil voor je gift geen tegenprestatie hebt ontvangen.

Alleen giften die hoger zijn dan één procent van je drempelinkomen, met een minimum van 60 euro zijn aftrekbaar. Elke euro daarboven mag je aftrekken. Er geldt ook een bovengrens. Bedragen hoger dan 10 procent van je belastbaar inkomen zijn niet aftrekbaar.

De genoemde drempel geldt niet voor elke donatie afzonderlijk. Je mag alle giften aan goede doelen bij elkaar optellen. Ook niet-gedeclareerde kosten die je als vrijwilliger voor het goede doel hebt gemaakt mag je meetellen als gift.

Doe je een gift aan een culturele ANBI, dan mag je bij de berekening van deze aftrekpost deze gift met 25 procent verhogen, met een maximum van 1.250 euro per jaar.

Periodieke giften

De bovengenoemde drempel geldt niet voor periodieke giften die minimaal vijf jaar worden gedaan. Deze giften hoeven sinds 2014 niet meer bij een notaris te worden vastgelegd. Een schenkingsovereenkomst volstaat ook.

Erven

Heb je een erfenis ontvangen, dan heb je recht op een vrijstelling. Voor gehuwden, geregistreerd partners of samenwonende stellen bedraagt deze 627.367 euro over 2014. Kinderen en kleinkinderen zijn voor 19.868 euro vrijgesteld en ouders voor 47.053 euro. Voor overige erfgenamen, zoals vrienden, broers of zussen, bedraagt de vrijstelling 2.092 euro. Over het bedrag daarboven betaal je belasting.

De grens van de eerste schijf voor de erfbelasting ligt in 2014 op 117.214 euro. Over het bedrag bovenop de vrijstelling betalen kinderen in deze schijf 10 procent, kleinkinderen 18 procent en overige erfgenamen 30 procent. Voor de tweede schijf liggen de tarieven hoger: kinderen betalen over deze schijf 20 procent, kleinkinderen 36 procent en overige erfgenamen 40 procent.

De kosten voor uitvaart of crematie mag je overigens aftrekken van de erfenis. Wel moet je van deze kosten eventuele uitkeringen van een uitvaartverzekering aftrekken.

Lees ook

Slimme aftrekposten 2014: de eigen woning

Z24 Bizniz Quiz: bij de aangifte 2014, wat weet jij van belastingen?

Schenken of erven? Dit is de voordeligste manier om je kinderen geld te geven

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl