Na maandenlange onderhandelingen is-ie er eindelijk: een definitief akkoord over de Klimaatwet.

De vier regeringspartijen en drie linkse oppositiepartijen hebben overeenstemming bereikt over een wet waarin wordt vastgelegd hoe sterk de uitstoot van het broeikasgas CO2 de komende decennia moet worden teruggedrongen.

Woensdag is de Klimaatwet gepresenteerd.

Met name voor de langere termijn reiken de ambities in de Klimaatwet verder dan in het vorig jaar gesloten regeerakkoord.

VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP hebben drie doelstellingen afgesproken:

  1. Een wettelijk vastgelegde vermindering van de broeikasgasuitstoot tot een niveau dat 95 procent lager ligt in 2050 dan in 1990. In het regeerakkoord was voor dat jaar nog geen concrete doelstelling opgenomen.
  2. Streven naar een reductie van 49 procent van de broeikasgasuitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Dat komt overeen met het regeerakkoord. De partijen spreken wel de ambitie uit om uiteindelijk uit te komen op 55 procent CO2-afname, waar PvdA en GroenLinks als initiatiefnemers voor de klimaatwet aanvankelijk op mikten.
  3. 100 procent CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050.

Het nieuwe voorstel wordt eerst voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De parlementaire behandeling begint naar verwachting na het zomerreces.

Als de klimaatwet door de Tweede en Eerste Kamer komt, wordt Nederland het zevende Europese land met een wet waarin staat hoeveel CO2 er mag worden uitgestoten.

PvdA en GroenLinks kwamen in 2015 voor het eerst met het voorstel om doelstellingen voor terugdringing van de CO2-uitstoot in een wet te verankeren. Vorig jaar sloten de regeringspartijen zich daar bij aan. Daarna is nog maanden onderhandeld over de precieze getallen.

Over hoe de beoogde afname bereikt moet worden, wordt momenteel nog onderhandeld aan diverse klimaattafels.