Er komt een eind aan de verhoogde schenkingsvrijstelling voor besteding aan een eigen huis, er wordt flink gesnoeid in het aantal kindregelingen en de belastingtarieven veranderen . Zo ziet 2015 fiscaal uit voor families.

Ouders worden vanaf januari geconfronteerd met veel veranderingen. De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten van kinderen, behalve voor mensen met een minimuminkomen. Wel heb je bij werkloosheid langer recht op kinderopvangtoeslag. Dit zijn de belangrijkste veranderingen komend jaar.

Versobering kindregelingen

Het stelsel van kindregelingen wordt vereenvoudigd en versoberd. In plaats van elf regelingen zijn er straks nog maar vier: de kinderopvangtoeslag, de combinatiekorting, het kindgebonden budget en de kinderbijslag. Sommige regelingen gaan op in het kindgebonden budget.

Kindgebonden budget

Voor die laatste regeling komt wel in totaal meer geld beschikbaar, maar er vinden wel enkele verschuivingen plaats. De inkomensgrens voor deze tegemoetkoming gaat naar beneden. Ouders met een inkomen tot circa 23.000 euro en twee of meer kinderen krijgen volgend jaar meer kindgebonden budget. Andere ouders ontvangen minder.

Alleenstaande ouders krijgen straks meer kindgebonden budget: maximaal 3.050 euro, afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Heb je een kind van 16 of 17 jaar, dan kun je vanaf augustus 2015 een extra bedrag aan kindgebonden budget tegemoet zien.

Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting die je bent verschuldigd. Hoe hoger de korting, hoe minder belasting je hoeft te betalen.

De algemene inkomensafhankelijke heffingskorting wordt komend jaar sneller afgebouwd naarmate het inkomen hoger wordt. Tot een inkomen van 50.000 euro wordt deze korting hoger dan nu, maar vanaf een inkomen hierboven gaat deze omlaag, als de Eerste Kamer hiermee definitief instemt.

De alleenstaandeouderkorting en de ouderschapsverlofkorting zullen vervallen.

Kinderopvangtoeslag

Raak je je baan kwijt, dan houd je langer recht op kinderopvangtoeslag: zes maanden, in plaats van drie.

De maximumuurprijs (het door de overheid bepaalde uurtarief waarover de Belastingdienst kinderopvangtoeslag uitkeert) wordt aangepast. Komend jaar bedraagt dit tarief 6,84 euro voor opvang in het kinderdagverblijf (was 6,70 euro).

Voor buitenschoolse opvang wordt het uurtarief 6,38 euro (nu nog 6,25 euro). En voor gastouderopvang komt het bedrag uit op 5,48 (tegen 5,37  euro in 2014).

Vergeet met het oog op deze verhoging niet de actuele uurtarieven die jij betaalt tijdig door te geven aan de Belastingdienst.

Heb je meer kinderen die kinderopvang genieten, dan krijg je voor het kind met de meeste opvanguren een lagere vergoeding. Krijgen de kinderen evenveel opvanguren en verschillen de kosten, dan krijg je voor het kind met de hoogste kosten een lagere vergoeding en dus minder kinderopvangtoeslag. Dit geldt nu nog voor het kind met de laagste kosten.

Aftrek kosten levensonderhoud

De aftrek van kosten voor het levensonderhoud van kinderen onder de 21 jaar vervalt. Het gaat om kinderen die nog niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Als jij dat kind onderhoudt (bijvoorbeeld door alimentatie of kleding en voeding te betalen), mag je nu nog onder voorwaarden een vast bedrag aftrekken. Dat kan straks niet meer.

Betaal je alimentatie, kijk dan of je straks niet teveel betaalt en ga in overleg met je ex-partner. Ontvang je alimentatie, dan verandert er niets, omdat je geen belasting betaalt over kinderalimentatie.

Kinderbijslag

De kinderbijslag wordt wederom niet geïndexeerd. Voor elk kind van 0 tot en met 5 jaar ontvang je ook komend jaar 191,65 euro per kwartaal. Voor een kind tussen de 6 en 12 jaar moet je rekenen op 232,71 euro en voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar op 273,79 euro.

Studie van je kind

Het duurt nog even, maar in 1 juli 2015 wordt de basisbeurs vervangen voor een sociaal leenstelsel. De aanvullende beurs blijft wel bestaan. Deze gaat met 100 euro per maand omhoog. Ook de OV-jaarkaart blijft bestaan. Deze wordt bovendien beschikbaar voor alle mbo-leerlingen.

Schenken

De eenmalig verhoogde fiscale vrijstelling voor schenkingen die worden besteed aan een eigen woning was een groot succes, maar in januari komt er een eind aan. Dan wordt de vrijstelling weer verlaagd naar 51.407 euro en wordt deze weer beperkt voor schenkingen van ouders aan kinderen. Ook geldt er dan weer een leeftijdsgrens: de ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

Naast de eenmalige belastingvrije schenking voor de eigen woning, bestaat er overigens ook nog steeds een eenmalig verhoogde vrijstelling van 52.281 euro voor de bekostiging van een dure studie. De schenking moet dan wel notarieel zijn vastgelegd. Daarnaast is er een volledig vrij besteedbare eenmalige schenkingsvrijstelling van 25.096 euro.

Verder mag iedereen jaarlijks belastingvrij schenken: 5.229 euro voor een schenking van ouder aan kind en 2.092 euro voor overige schenkingen.

Giften

Wie geld doneert aan een goed doel, kan een deel van dit bedrag aftrekken, mits het totale bedrag aan giften hoger is dan 1 procent van het verzamelinkomen (de totale inkomsten van jou en je partner, min eventuele aftrekposten), met een minimum van 60 euro. Elke euro boven deze grens is aftrekbaar. De bovengenoemde drempel geldt niet voor periodieke giften die minimaal vijf jaar worden gedaan.

Pensioenen

Komend jaar zullen veel aanvullende pensioenen niet of nauwelijks worden geïndexeerd en soms zelfs worden gekort. Ook worden ouderen niet langer gecompenseerd voor de verhoging van de zorgpremie voor niet-werkenden.

Verder wordt vanaf 1 januari het pensioengevend inkomen afgetopt op 100.000 euro: over het meerdere bouw je geen pensioen meer op. Het partnerpensioen wordt eveneens afgetopt. Zit je boven deze grens, ga dan snel met je werkgever in gesprek over een aanpassing van je pensioenregeling. Je mag nog wel fiscaal vriendelijk bijsparen met een nettolijfrente.

AOW

De AOW-leeftijd wordt met nog eens één maand verhoogd, naar 65 jaar plus drie maanden. Verder wordt vanaf 1 april 2015 ingegrepen in de AOW-partnertoeslag. AOW-gerechtigden kunnen dan geen toeslag meer krijgen voor een partner die nog geen AOW-ontvangt. Dit geldt alleen voor nieuwe gevallen.

Belastingtarieven

De gemiddelde Nederlander heeft volgend jaar 0,5 procent netto meer te besteden, zo blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Maar er zijn wel verschillen tussen groepen. Alleenstaande ouders met een minimumloon zien hun koopkracht het meest stijgen. Kostwinnersgezinnen met een modaal inkomen en echtparen met AOW plus een inkomen van 10.000 euro gaan er het sterkst op achteruit.

De tarieven in box 1 en 2 wijzigen. In box 1 (inkomen uit werk en woning) ga je naar verhouding meer belasting betalen als je meer verdient. Het tarief voor de eerste schijf stijgt met 0,25 procentpunt naar 36,5 procent. Ook wordt, zoals gezegd, de algemene heffingskorting sneller afgebouwd naarmate je inkomen hoger wordt.

De arbeidskorting (een belastingkorting voor iedereen die werkt) stijgt, bovenop de verhoging die al eerder is doorgevoerd. In totaal loopt het voordeel op tot ongeveer 500 euro. Voor hogere inkomens pakt de maatregel licht negatief uit.

Het tarief in box 2 (inkomen uit een aanmerkelijk belang) gaat weer omhoog van 22 procent naar 25 procent. Het tarief in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) blijft gelijk.

Chipknip

Op 1 januari 2015 stopt de chipknip. Omdat het ernaar uit zag dat veel mensen zouden vergeten om hun geld terug te halen, zullen alle Nederlandse banken het chipknipsaldo automatisch op je rekening terugstorten. Wil je het zelf in de hand hebben (of al eerder over het geld beschikken), dan kun je ook zelf het geld terugstorten, via een chipkniplaadpunt.

Lees ook

Je huis en de fiscus in 2015: alle veranderingen

Hypotheek aflossen met je pensioen? Klijnsma gaat ernaar kijken

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl