• De Nederlandse economie groeit ook in 2022 hard, met een plus van 3,5 procent.
  • De koopkracht gaat echter nauwelijks vooruit voor doorsnee huishoudens.
  • Het demissionaire kabinet-Rutte III steekt zo’n 7 miljard euro in maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland te beperken.

De Nederlandse economie herstelt ook in 2022 fors, maar dat merken burgers gemiddeld genomen nauwelijks in hun portemonnee.

Dat blijkt uit de Macro-Economische Verkenning van het Centraal Planbureau. Het CPB gaat voor dit jaar uit van een economische groei van 3,9 procent en voor 2022 van een groei van 3,5 procent.

De werkloosheid stijgt in 2022 licht, mede door het afbouwen van coronasteun voor bedrijven, maar per saldo gaat het om een toename van 0,1 procentpunt naar 3,5 procent van de beroepsbevolking.

De statische koopkracht, waarbij geen rekening wordt gehouden met wijzigingen in de levensomstandigheden van huishoudens (zoals een nieuwe baan), neemt in 2022 nauwelijks toe. In doorsnee gaat het om een plus van 0,1 procent.

Wat betreft de loonontwikkeling raamt het CPB een gemiddelde groei van de cao-lonen bij bedrijven met 2,2 procent. Dat is net iets meer dan de inflatie van 1,8 procent die het Planbureau volgend jaar voorziet.

Wat betreft de verdeling van de overheidsuitgaven tussen verschillende ministeries is het beeld als volgt voor 2022:

Financiën:

– 226 miljoen euro aan lastenverlichting voor mensen met een kleine beurs, gezinnen en families met één kostwinner.

Sociale Zaken:

– De meeste huishoudens gaan er nauwelijks op vooruit in de koopkrachtplaatjes. Het besteedbare inkomen blijft ongeveer hetzelfde voor de meeste groepen, ondanks de verwachte economische groei.

– Eenverdieners gaan er, ondanks de miljoenen aan lastenverlichting, wat op achteruit.

Economische Zaken:

– 6,8 miljard euro wordt gestoken in de beperking van de CO2-uitstoot. Het grootste deel, 3 miljard euro, wordt in de subsidiepot voor duurzame energie en andere CO2-besparende technologieën gestopt.

– 1,3 miljard euro gaat naar de energie-infrastructuur.

– 300 miljoen euro wordt uitgetrokken voor bedrijven die aan Europese projecten meedoen, op het gebied van chip-elektronica en cloudinfrastructuur.

Volksgezondheid:

– in 2022 kost de zorg in totaal 100 miljard euro.

– volgend jaar is 2,1 miljard euro bestemd voor de coronabestrijding; zoals vaccins, testen en bron- en contactonderzoek.

– om beter voorbereid te zijn op komende pandemieën, is volgend jaar 22 miljoen euro beschikbaar.

– om een nationale zorgreserve op te bouwen voor crisissituaties, wordt per jaar 5 miljoen uitgetrokken.

– om werkgevers te stimuleren meer stageplekken aan te bieden, komt er volgend jaar 63,5 miljoen euro beschikbaar.

– het kabinet rekent op een premiestijging voor de basisverzekering van 2,75 euro per maand (totaal circa 121,25 euro). De zorgtoeslag stijgt mee. Het eigen risico blijft 385 euro.

– voor de ondersteuning van 113 Zelfmoordpreventie wordt 5,5 miljoen euro uitgetrokken.

Justitie en Veiligheid:

– in 2022 is er 524 miljoen euro extra (waarvan 434 miljoen structureel) om de zware georganiseerde criminaliteit aan te pakken en de samenleving en economie weerbaarder te maken.

– sociale advocaten krijgen een hogere vergoeding voor hun werk, waarvoor 154 miljoen euro beschikbaar komt.

– voor de verbetering en uitbreiding van gevangenissen en andere justitiële inrichtingen, komt er vanaf volgend jaar structureel 154 miljoen euro extra bij.

Binnenlandse Zaken:

– in 2022 gaat 1,3 miljard euro extra naar de gemeenten waarmee ze de tekorten op de jeugdzorg kunnen aanvullen; dat is bovenop de al toegekende 300 miljoen.

– de komende drie jaar is 1,3 miljard euro voor verduurzaming van ‘maatschappelijke’ gebouwen en de isolatie van koop- en huurwoningen; het geld is onderdeel van de 6,8 miljard euro die het demissionaire kabinet uittrekt voor de klimaataanpak.

– met 1 miljard euro extra moeten sneller woningen worden gebouwd.

– omdat de uitgaven van het rijk stijgen, krijgen gemeenten er in totaal bijna 1,5 miljard euro bij en provincies 127 miljoen.

– de inlichtingendienst AIVD kan met 15 miljoen euro extra investeren in technologische innovatie en meer onderzoek doen naar rechts-extremisme.

Defensie:

– het ministerie krijgt er vanaf 2022 structureel 95 miljoen euro bij.

– ook dit jaar krijgt het ministerie er nog geld bij, namelijk 90 miljoen. Daarvan gaat 60 miljoen naar de aanschaf van munitie en 30 miljoen is voor veteranenzorg. Vanaf 2022 gaat er jaarlijks 20 miljoen extra naar de veteranen.

– de inlichtingendienst MIVD krijgt er structureel 15 miljoen bij vanaf volgend jaar.

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:

– volgend jaar is het budget 3,3 miljard euro, dat is 6,6 procent meer dan in 2021.

– 595 miljoen euro is bestemd voor ontwikkelingslanden om zich aan te passen aan de klimaatverandering.

– 69,5 miljoen is bedoeld om het onderwijs te verbeteren in ontwikkelingslanden, dat is bijna 10 miljoen meer dan dit jaar.

Onderwijs:

– er komt 60 miljoen euro extra bij voor de lerarenbeurs.

– eerder is al een grote investering van 8,5 miljard euro aangekondigd om de komende twee jaar achterstanden door corona weg te werken.

LEES OOK: Dit verandert er fiscaal in 2022: vrijstelling op spaargeld en beleggingen in box 3 iets omhoog, hypotheekrenteaftrek verder beperkt