ANALYSE – Veel rechtszaken gaan uiteindelijk over de knikkers: de ene partij eist geld van de andere partij. Maar soms komt er een zaak voorbij waarin iets opmerkelijk wordt gevorderd.

In een recent kort geding bij de Rechtbank Groningen vroegen de eisers om informatie over de datum en tijd van de crematie van hun (schoon)moeder.

De kwestie was als volgt. De (schoon)moeder van de eisers en gedaagden was overleden. Laatstgenoemden hebben de eisers over dit overlijden ingelicht, maar weigeren vervolgens informatie te geven over de uitvaart en waar de moeder ligt opgebaard. De gedaagden hebben alles op eigen houtje met de uitvaartverzorger geregeld en hem zelfs verboden eisers enige informatie te geven.

De eisers weten zich geen raad en starten een kort geding. Hun advocaat stelt dat de gedaagden informatie moeten verstrekken over het tijdstip en de plaats van de uitvaart. Daarnaast vordert de advocaat dat gedaagden worden verplicht om de eisers de mogelijkheid te bieden om de uitvaart bij te wonen en afscheid van de moeder te nemen. En dit alles op straffe van een dwangsom.

Verhindering afscheid overleden moeder is onrechtmatig

De Voorzieningenrechter neemt met verbazing kennis van de zaak. Hij overweegt dat door de gedaagden geen feiten gesteld zijn die kunnen rechtvaardigen dat de eisers de mogelijkheid mag worden ontnomen om afscheid te nemen van de (schoon)moeder. De vordering om afscheid te nemen wordt dan ook toegewezen.

Omdat de gedaagden ook tegen de rechter tijdens het kort geding geen informatie willen geven over de uitvaart, acht de rechter het noodzakelijk om aan de veroordeling een flinke dwangsom te verbinden. Sterker nog, de rechter geeft zelfs toestemming om de hulp van de sterke arm in te schakelen als de gedaagden het vonnis niet nakomen.

Maar de rechter wijst wel de eis om de crematie bij te wonen af. De verstandhouding tussen partijen is ernstig verstoord. De gelijktijdige aanwezigheid van alle kinderen en hun echtgenoten zou hoogstwaarschijnlijk een waardige uitvaart in de weg staan.

De voorzieningenrechter laat hierbij in het midden of en zo ja aan wie van de partijen in overwegende mate een verwijt kan worden gemaakt van de verstoorde verstandhouding.

De rechter veroordeelt de gedaagden om binnen een half uur na betekening van het vonnis aan de advocaat van eisers de plaats en het adres waar eisers afscheid kunnen nemen van de moeder door te geven.

De gedaagden moeten op twee tijdstippen de eisers de gelegenheid geven zonder aanwezigheid van familie of anderen afscheid te laten nemen van de moeder. Tot slot mogen de eisers hulp van de politie inschakelen wanneer zij op welke wijze dan ook worden gehinderd in de mogelijkheid om afscheid te nemen.

Thomas van Vugt is advocaat bij AMS Advocaten waar hij zich onder meer bezig houdt met verbintenissenrecht, mediarecht en ondernemingsrecht.