ANALYSE – Een melkveehouder die een investering van ruim een half miljoen euro deed in een ligboxstal, liep een forse overheidssubsidie mis doordat zijn accountant verzuimde een subsidieaanvraag af te handelen.

Het accountantskantoor had nagelaten om in 2011 voor haar klant tijdig een subsidieaanvraag in te dienen. De boer wilde investeren in de bouw van een ligboxstal. Om in aanmerking te komen voor overheidssubsidie diende tijdig een aanvraag te worden gedaan. De melkveehouder zou hierdoor 75 procent van de investering op een willekeurig moment kunnen afschrijven en zou profiteren van diverse aftrekmogelijkheden.

De melkveehouder heeft vervolgens daadwerkelijk een investering gedaan en onder meer een ligboxstal aangeschaft van ongeveer 550.000 euro. Ondertussen ging hij ervan uit dat het accountantskantoor de subsidie had aangevraagd en dat hij voor de gunstige fiscale faciliteiten in aanmerking zou komen.

Accountant dient aanvraag subsidie niet in

Het accountantskantoor heeft deze aanvraag vervolgens niet (tijdig) ingediend. Volgens de accountant had de klant haar niet specifiek de opdracht had gegeven deze aanvraag in te dienen. Zij zou dan ook niet aansprakelijk zijn tegenover de klant voor enige schade.

Daarnaast stelde het accountantskantoor dat de melkveehouder geen schade had geleden. De investering was namelijk niet in 2011, maar in 2012 gedaan. Volgens het accountantskantoor had de boer daarom sowieso geen aanspraak op subsidie over 2011 kunnen maken.

Wanneer is sprake van een opdracht?

De rechtbank heeft eerst onderzocht of de klant ook daadwerkelijk opdracht had gegeven aan het accountantskantoor tot het doen van een subsidieaanvraag. Uit de feiten volgde dat het accountantskantoor op de hoogte was van de voorgenomen bouw van een stal, dat de klant diverse vragen had gesteld over de subsidieregeling en vervolgens daadwerkelijk een investeringsbeslissing heeft genomen.

Verder was sprake van een jarenlange klantrelatie. De rechtbank oordeelde dat het accountantskantoor dan ook moest hebben geweten dat de klant begeleid wilde worden bij de subsidieaanvraag en dat zij deze opdracht heeft aanvaard.

Lees ook op Business Insider

De rechtbank oordeelde dat een ondernemer die op onderhavig gebied om begeleiding vraagt, ervan uit mag gaan dat een professionele aanbieder van die dienst – waarmee de ondernemer al enkele jaren zaken doet – in beginsel alles voor hem regelt. Nu het accountantskantoor bovendien ook nog uitstraalde dat de aanvraag in gang was gezet, kon het accountantskantoor zich evenmin beroepen op eigen schuld van de ondernemer.

Schade door beroepsfout

De rechtbank heeft ook onderzocht of de klant daadwerkelijk schade heeft geleden door het niet indienen van de subsidieaanvraag in 2011, nu de werkelijke investering door de klant niet in 2011, maar in 2012 was gedaan.

De rechtbank oordeelde dat uit diverse feiten bleek dat de investeringsbeslissing door de klant al in 2011 was gemaakt. Zo was de vergunning voor de bouw van de stal al in 2011 aangevraagd. De klant heeft dan ook daadwerkelijk schade geleden door het niet indienen van de subsidieaanvraag.

In deze procedure eiste de melkveehouder vervolgens ruim 150.000 euro aan schadevergoeding die met name bestond uit gemist belastingvoordeel. Vanwege het feit dat het een fiscale schade betrof en de berekening daarvan ingewikkeld was, moest de schade begroot worden door een deskundige.

De rechtbank heeft de schatting van de deskundige grotendeels gevolgd en een schade van ruim 100.000 euro toegewezeen.

De boer vorderde van het accountantskantoor ook de schade die zijn vrouw had geleden, ook al was zij geen partij bij de procedure tegen het accountantskantoor.

De rechtbank oordeelde dat de melkveehouder inderdaad ook de door zijn echtgenote geleden schade in deze procedure kon meenemen. Dit vanwege de fiscale verwevenheid van beide echtgenoten en het feit dat zij haar vordering door middel van cessie aan haar echtgenoot had overgedragen.

Het accountantskantoor moest ook een aantal andere kosten vergoeden, waaronder de wettelijke rente en het inschakelen van een deskundige door de melkveehouder.

Per saldo is het accountantskantoor veroordeeld tot een schadevergoeding van ruim 110.000 euro.

Gea Flapper is sinds oktober 2017 verbonden aan AMS Advocaten. Gea is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en voltooide in juni 2017 met succes de Grotius specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid. Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert Gea op het gebied van het brede ondernemingsrechtcontractenrechtbeslag- en executierecht en incasso.