Een ontslagvergoeding onbelast omzetten in een vermogenspotje voor later is niet meer mogelijk. Maar voor bestaande stamrechten is de flexibiliteit bij de uitkering wel groter, signaleert belastingadviseur Bas Kortenbach.

Sinds 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling vervallen. Het is nu niet meer mogelijk een ontslagvergoeding onbelast om te zetten in een stamrecht, waarmee het vermogen fiscaal gunstig kan groeien en later kan worden aangewend voor een uitkering. Voor bestaande stamrechten bestaat overgangsrecht en blijft de oude regelgeving van kracht.

In 2014 is veel publiciteit geweest voor de regeling om bestaande stamrechten volledig af te kopen. Men kon het stamrecht afkopen tegen belastingheffing over slechts 80 procent van de waarde van het stamrecht. Voor sommigen een mooie gelegenheid om van het stamrecht (en de stamrecht BV) af te komen.

Voor velen was deze mogelijkheid echter niet heel erg aantrekkelijk, omdat het afgekochte stamrecht tot het box 3 vermogen gaat behoren en daar jaarlijks 1,2 procent aan belasting op het vermogen wordt geheven.

Wat onderbelicht is gebleven bij deze ontwikkeling is het feit dat de voorwaarden voor het uitkeren van het stamrecht flink zijn versoepeld. Een stamrecht moest vóór 1 januari 2014 voldoen aan de volgende eisen:

1. Uitkeringen moesten ingaan in het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt;

2. De uitkering moest een periodieke uitkering zijn (meerdere uitkeringstermijnen en een sterftekans van minimaal 0,94 procent over de looptijd van de uitkeringen);

Lees ook op Business Insider

3. De uitvoerder van de uitkeringsregeling moest binnen Nederland zijn gevestigd.

Sinds 1 januari 2014 is de eis van de periodieke uitkering komen te vervallen. Het stamrecht mag dus in alle vormen worden uitgekeerd, mits er maar tijdig wordt gestart en er loonbelasting wordt ingehouden.

Versoepeling regels bij uitkering stamrecht

Een andere versoepeling is het vervallen van de revisierente bij overtreding van de fiscale voorwaarden. Voor 2014 moest je bij afkoop of een andere overtreding van de voorwaarden 20 procent revisierente betalen over de waarde het stamrecht (een soort boete). Deze bepaling is per 1 januari 2014 komen te vervallen. Geen revisierente meer over stamrechten dus.

Dit betekent dat je in feite grote vrijheid hebt met het stamrecht. Wil je de heffing uitstellen tot de AOW-datum? prima. Wil je eerder uitkeren?… ook goed. Zolang de uitkeringen maar onder de loonheffing vallen.

Dit biedt mooie kansen voor fiscale planning voor iedereen die een stamrecht heeft. Ik raad u aan eens goed te kijken naar uw huidige en toekomstige inkomen en de belastindruk die daarbij hoort. Heeft u tijdelijk minder inkomen, of wellicht na pensionering? Het stamrecht staat klaar om dit gat te vullen. Een prima manier om het inkomen aan te vullen tot het gewenste niveau voor de inkomstenbelasting.

Goede voorlichting is wel belangrijk: veel kan, maar de mogelijkheden zijn niet onbeperkt.

BasKortenbach werkzaam als belastingadviseur in de regio Den Haag. Hij heeft zich gespecialiseerd in pensioenen en inkomensvoorzieningen voor ondernemers. Voor Z24 levert hij vooral bijdragen op het gebied van oudedagsvoorzieningen en inkomensvraagstukken.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl