Een opvallende uitspraak van de kantonrechter in een ontslagzaak. Een werknemer gooide een beker hete koffie in het gezicht van zijn collega. Ontslag op staande voet volgde. Maar de werknemer vocht het ontslag aan in een procedure. Hoe oordeelt de kantonrechter over dit incident?

Een werknemer die al 22 jaar in dienst was bij zijn werkgever, gooide tijdens een ruzie met collega over diens asociale rookgedrag, een beker koffie naar de collega. Voor zover bekend leverde dit geen (ernstige) verwondingen op.

De werkgever ontsloeg hem op staande voet en voerde als grond hiervoor naast dit incident aan dat de werknemer al eerder was gewaarschuwd (waaronder één keer schriftelijk in 2010) wegens zijn gedrag jegens collega’s. De werknemer riep de nietigheid van het ontslag in en hield zich beschikbaar voor werk.

Werknemer: nietig ontslag dus loondoorbetaling

De werknemer vordert bij de kantonrechter een verklaring voor recht dat het ontslag nietig is en eist doorbetaling van loon.

De rechter overweegt dat bij de beantwoording van de vraag of het ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven moet worden uitgegaan van de daaraan ten grondslag gelegde gronden (het koffie-incident en de waarschuwingen). Voorts zal hij rekening moeten houden met alle omstandigheden van het geval en de aard en ernst van de dringende reden afwegen tegen de door de werknemer aangevoerde persoonlijke omstandigheden (aard en duur van de dienstbetrekking, de gevolgen van het ontslag voor de werknemer, enzovoorts).

Rechter: gevolgen ontslag te ingrijpend voor werknemer

Wat betreft de waarschuwingen is de rechter van mening dat de schriftelijke waarschuwing uit 2010 te lang geleden is om nog gewicht in de schaal te leggen. De overige mondelinge waarschuwingen zijn niet aangetoond dus worden eveneens buiten beschouwing gelaten.

Resteert alleen het koffie-incident. Hierover is de kantonrechter kort. De gevolgen van het ontslag voor de werknemer zijn, gelet op het lange dienstverband en zijn eenzijdige werkervaring, in verhouding tot het belang van werkgever bij voorkoming van de betreffende gedraging, te ernstig om het ontslag te rechtvaardigen.

Werkgever had onder de gegeven omstandigheden voor een minder zware maatregel moeten kiezen. Het ontslag wordt nietig bevonden en de werkgever wordt veroordeeld tot doorbetaling van het loon.

Wanneer een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is en wanneer niet, hangt - zoals uit deze zaak ook blijkt- geheel af van de omstandigheden van de zaak. Uit de rechtspraak is dan ook geen eenduidige lijn op te maken.

Wel lijkt het dat eenmalige incidenten, zelfs als deze op zich ontoelaatbaar zijn, door rechters eerder door de vingers worden gezien. Zie ook eerdere blogs over het uitschelden van de baas voor 'dik varken' of 'fucking hoer'.

Sander Schouten is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht bij AMS Advocaten.