In januari krijg je het eerste loonstrookje van het nieuwe jaar in je mailbox.

Iedereen begrijpt wat het netto loon dat je op je bankrekening krijgt bijgeschreven, inhoudt.

Maar wat betekenen de vele andere begrippen die je op het loonstrookje aantreft? We nemen de belangrijkste zaken door.

Wie dezer dagen het eerste loonstrookje van 2021 ontvangt, kijkt uiteraard als eerste naar één cijfer: wat blijft er onder aan de streep over als nettosalaris?

Als het goed is, behoor je tot het gros van de werknemers dat netto iets meer overhoudt. Dankzij de gedaalde tarieven van de inkomstenbelasting.

Lees ook: Loonstrookje 2021: sterkste netto voordeel bij salaris tot €45.000

Maar even terug naar het loonstrookje. Iedereen begrijpt wat het nettosalaris betekent. Dat is het bedrag dat op je bankrekening wordt gestort. Maar hoe zit het met de rest van het loonstrookje?

Het loonstrookje is voor bijna iedereen een onbegrijpelijke brij van cijfers, moeilijk te plaatsen begrippen en niet te ontcijferen afkortingen.

Business Insider zet een aantal begrippen voor je op een rijtje aan de hand van het fictieve loonstrookje dat HR-dienstverlener Visma Raet op de site heeft staan.

Je loonstrookje bestaat uit grofweg drie delen, elk in meer of mindere mate begrijpelijk. Per onderdeel kijken we naar enkele sleutelbegrippen.


Deel 1: Van Personalia en Loonheffing tot je Deeltijdfactor

Los van personalia, bedrijfscodes en rekeningnummers staan er verschillende begrippen die wat uitleg behoeven.

De loonheffingskorting is een korting die ervoor zorgt dat je over een bepaald gedeelte van je salaris geen belasting hoeft te betalen – een korting op de loonbelasting en de premies volksverzekeringen die je betaalt. Goed nieuws dus! Minder leuk is dat je deze korting maar bij één werkgever toe kunt laten passen. Heb je op je twee banen allebei loonheffingskorting laten toepassen? Zet het dan op een van de twee stop, het liefst op die van het laagste bedrag.

Loonheffingstabel: Wit wil zeggen dat er loonheffing is berekend volgens de witte tabel, die geldt voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. De fiscus kent twee tabellen: een witte en een groene. Werk je in loondienst, dan is de witte tabel op jou van toepassing, de groene geldt wanneer je een uitkering krijgt of met pensioen bent.

De Deeltijdfactor, de term spreekt eigenlijk al voor zich. Werk je 100 procent, dan is de Deeltijdfactor 1. Werk je 80 procent? Dan is je Deeltijdfactor 0,8. 70 procent? Dan 0,7 enzovoorts.

Jaarloon bijz. bel. staat voor Jaarloon Bijzondere Belastingen. En dit staat weer voor het loon waarover je in het vorige kalenderjaar loonheffing hebt betaald. Kortom: het bruto jaarloon van vorig jaar. En waarom staat dit op je loonstrookje? Van dit bedrag wordt het Tariefpercentage voor bijzondere beloningen afgeleid. En met dit percentage wordt weer loonheffing berekend over bijzondere beloningen, zoals vakantietoeslag, een bonus, eindejaarsuitkering of overwerk.


Deel 2: de Berekening

Je ziet hier een aantal kolommen. Startpunt is de kolom: ‘Bruto-Netto’. Daar staat bovenaan het bruto inkomen (salaris) waar dus nog geen aftrek van belasting heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van het soort bruto inkomen vindt er wel of geen fiscale verrekening plaats.

De loonheffing is gebaseerd op een combinatie van loonbelasting en de premies die je afdraagt voor de volksverzekeringen. Die volksverzekeringen bestaan op hun beurt weer uit premies voor AOW, ANW en WLZ.

Helemaal onderaan de kolom Bruto-Netto zie je bij ‘totaal periode’  het netto inkomen. Dat wordt berekend door het brutosalaris te corrigeren voor de loonheffing, de pensioenpremie van de werknemer, plus een correctie voor onbelaste beloningen en eigen bijdragen.

Je ziet ook dat er bij de reiskosten woono-werk geen loonheffing plaatsvindt, zodat de bruto vergoeding netto hetzelfde oplevert.


Deel 3: Soorten loon op een rijtje

Er staan twee soorten loon: het fiscaal loon en het SV-loon.

Het fiscaal loon is het loon dat je op je jaaropgaaf invult en waarover loonheffing is berekend. Het fiscaal loon is de som van bruto salaris en bijdrage zorgverzekeringswet.

Je ziet vervolgens ook de totaalbedragen terug van de loonheffing en de arbeidskorting die in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting.

En SV-loon? Je SV-loon is de grondslag voor wat je werkgever allemaal betaalt aan sociale premies. Denk hierbij aan de werkgeversbijdrage voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering, ziektekostenverzekering en werkloosheidsuitkering.

Maar ook vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand, ploegentoeslag en bijtelling van je auto zijn gebaseerd op het SV-loon.

En Salaris? Dat is het brutoloon zoals dat in de tweede tabel hierboven bij ‘bruto’ staat vermeld.


LEES OOK: WOZ-waarde van je woning: bezwaar maken loont bijna altijd als je vermoedt dat-ie te hoog is