• Vanwege hoge inflatie neemt de druk om lonen te verhogen ook flink toe.
  • Een neveneffect hiervan is dat hypotheekschulden makkelijker te dragen zijn, als de rente voor lange tijd vastligt.
  • Business Insider laat met een voorbeeld zien wat er gebeurt met de hypotheeklasten in een scenario waarbij de hoge loongroei een structureel karakter krijgt.
  • Lees ook: 3 scenario’s voor de hypotheekrente in 2023: dit zijn de gevolgen voor je maandlasten

Inflatie is niet alleen maar slecht voor de economie. De stijging van prijzen van goederen en diensten zorgt er via de groei van lonen voor dat schulden in reële termen steeds betaalbaarder worden. Dat is een van de redenen waarom centrale banken naar een positieve inflatie van rond 2 procent en niet naar 0 procent inflatie streven.

Dat de betaalbaarheid van schulden verbetert als gevolg van inflatie komt doordat schulden niet automatisch meestijgen met prijzen van goederen en diensten, maar lonen doen dat doorgaans wel. Daardoor nemen de hypotheeklasten in de de loop van de tijd een minder grote hap uit je inkomen.

Cruciaal om dit voordeel van inflatie te behalen is dat wel dat lonen meestijgen met het prijspeil.

De gemiddelde inflatie ligt in de eerste elf maanden van dit jaar op zo’n 12 procent, als je kijkt naar de maandelijkse inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lonen stijgen mee met inflatie

De lonen zijn inmiddels ook in beweging gekomen. De gemiddelde loonstijging bij nieuwe cao-akkoorden lag in november boven de 6 procent, zo blijkt uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN. Het jaargemiddelde ligt inmiddels op 3,6 procent.

De loongroei neemt dus toe. Hoe dit komend jaar uitpakt, is nog onduidelijk omdat de verschillende inflatieprognoses uiteen lopen. Zo voorspelt de OESO een stijging van het prijspeil van 8,5 procent terwijl het Centraal Planbureau uitgaat van 3,5 procent.

Het Centraal Planbureau houdt in zijn meest recente raming rekening met een gemiddelde stijging van de cao-lonen van 4,6 procent in 2023.

Stel nu dat de inflatie de komende jaren wat hoger blijft dan in de afgelopen decennia. Dan houdt de hogere loongroei die we nu zien, mogelijk ook aan.

Hoe dat doorwerkt op de hypotheeklasten laten we zien aan de hand van een voorbeeld over een periode van tien jaar.

Hypotheek betaalbaarder dankzij loongroei

We nemen een huishouden dat in 2022 een annuïtaire hypotheek van 410.000 euro heeft afgesloten. De rente is vastgezet voor tien jaar met een tarief van 4,7 procent (voor een lening van 100 procent van marktwaarde, zonder NHG-garantie.

De netto maandlasten, berekend via deze tool van berekenhet.nl, lopen uiteen van 1.562 euro in het eerste jaar tot 1.697 euro in het tiende jaar. De hypotheeklasten nemen toe omdat het aandeel van de betaalde rente in de maandlast in de loop van de tijd kleiner wordt en een groter deel uit aflossing bestaat. Hierdoor profiteer je met het verstrijken van de jaren minder van de hypotheekrenteaftrek.

De twee personen in ons voorbeeld hebben een gezamenlijk bruto inkomen van 90.000 euro. Dat betekent een bruto inkomen van 7.500 per maand en een netto salaris van 4.603 per maand, berekend met deze tool van berekenhet.nl.

Wij nemen twee situaties. In het eerste geval groeit het inkomen jaarlijks met 4,6 procent en in het tweede geval met 6 procent per jaar. Dit zijn vrij uitzonderlijke scenario's, maar zo krijg je een beeld van hoe de wereld eruit zit in een periode van structureel hoge inflatie.

Bij een jaarlijkse loongroei van 4,6 procent neemt de netto salaris toe tot 6.900 euro in het tiende jaar. Als het inkomen met 6 procent per jaar groeit, zit je na tien jaar op een netto inkomen van 7.777 euro.

Nu kunnen we kijken wat er gebeurt met de netto maandlasten als percentage van het inkomen:

Te zien is in de twee laatste kolommen dat het deel van het inkomen dat besteed wordt aan hypotheeklasten afneemt met de tijd. Zo wordt in 2022 ruim een derde uitgegeven aan maandlasten voor de hypotheek. Dit daalt naar een kwart over tien jaar, dankzij een jaarlijkse loonstijging van 4,6 procent.

Als we de hogere loonstijging van 6 procent nemen, dan dalen de maandlasten als percentage van het inkomen tot 22 procent in het tiende jaar.

Op termijn kan een stijging van het inkomen dus flink helpen om de relatieve druk van de hypotheeklasten te verlagen. In de hierboven geschetste scenario's is sprake van structureel zeer forse loonstijgingen, maar ook bij een wat meer gematigde inkomensgroei gaat de hypotheeklast in de loop van de jaren minder zwaar wegen.

Lees meer over hypotheken: